Wage­nin­gen UR biedt cur­sus ‘Multifunctionele Stads­land­bouw’ aan

Stads­land­bouw is moge­lijk een ant­woord op ste­de­lij­ke zor­gen als gebrek aan groen, rust, ruim­te, duur­zaam­heid en cohe­sie. Wage­nin­gen UR biedt een cur­sus aan over de nieu­we visie op wat stad en land­bouw, ste­de­ling en boer voor elkaar kun­nen bete­ke­nen.

De cur­sus geeft ant­woord op vele vra­gen, zoals: wat kan land­bouw voor mijn stad bete­ke­nen? Wel­ke rol kan land­bouw spe­len in voedselstrategieën en edu­ca­tie? Waar lig­gen de weer­stan­den? Hoe kom je van een idee naar een struc­tuur­vi­sie en van struc­tuur­vi­sie naar rea­li­sa­tie? Wie zet wel­ke stap wan­neer? Wat zijn de erva­rin­gen van lopen­de pro­jec­ten? Hoe kun je regie op het pro­ces hou­den? Daar­naast geeft de cur­sus inspi­ra­tie door de behan­de­ling van een aan­tal cases, zoals Alme­re Oos­ter­wold, Eet­baar Rot­ter­dam en de Nieu­we Waran­de in Til­burg.

Doel­groep
De cur­sus is gericht op beleids­me­de­wer­kers, ont­wik­ke­laars, pla­no­lo­gen, RO- advi­seurs en ste­den­bouw­kun­di­gen die snel een breed beeld wil­len krij­gen van wel­ke rol land­bouw voor hun stad kan spe­len. Ook biedt de cur­sus nieu­we inzich­ten en hand­vat­ten voor een ieder die werkt aan een duur­za­me ont­wik­ke­ling van zijn of haar stad en daar voed­sel­pro­duc­tie een rol in wil laten spe­len.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Wage­nin­gen UR

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.