VVD Hil­ver­sum: “Groen is een kost­baar bezit”

Vol­gens de VVD Hil­ver­sum is de ‘media­stad’ een mooi dorp in een groe­ne omge­ving met een pret­tig en vei­lig woon- en werk­kli­maat. Groen­ge­bie­den en dan met name het groen waar­in de bur­ger zich dage­lijks beweegt, zijn vol­gens de par­tij een kost­baar bezit.

De par­tij geeft aan dat groen Hil­ver­sum aan­trek­ke­lijk maakt voor bewo­ners, het  recre­a­tie­ve moge­lijk­he­den geeft en een visi­te­kaart­je is voor bezoe­kers.

 

 

 

 

Con­creet wil de VVD in de komen­de vier jaar de vol­gen­de groen­plan­nen uit­voe­ren:

  • meer en kwa­li­ta­tief bete­re groe­ne ruim­ten bin­nen de bebouw­de kom ver­spreid over de gemeen­te waar onze kin­de­ren gezond kun­nen spe­len, vol­was­se­nen kun­nen jog­gen en oude­ren kun­nen wan­de­len;
  • niet elk stuk­je groen gebrui­ken voor bebou­wing;
  • meer nadruk op het plaat­sen en zorg­vul­dig onder­hou­den van bomen langs wegen;
  • bur­gers aan­spre­ken op hun ver­ant­woor­de­lijk­heid om heg­gen en strui­ken in hun tuin gren­zend aan open­ba­re ruim­te goed te onder­hou­den, zodat ook bur­gers die min­der goed ter been zijn, onge­hin­derd over het voet­pad kun­nen pas­se­ren.
     

Bekijk het ver­kie­zings­pro­gram­ma van de VVD-Hil­ver­sum 2010 – 2014 »

Bron:
VVD Hil­ver­sum