Vrij­wil­li­gers Deven­ter zet­ten roton­de in bloei

Vrij­wil­li­gers van ver­e­ni­ging Groei en Bloei, afde­ling Deven­ter, beplan­ten 13 april de roton­de aan de Laan van Borgele/Havezatelaan nabij het Bor­ge­ler­bad. Groei en Bloei biedt deze actie  de gemeen­te aan omdat Deven­ter dit jaar de Groen­ste Stad van Neder­land is en in de race is voor de titel ‘Groenste Stad van Euro­pa’.

Naast het aan­plan­ten onder­houdt Groei en Bloei mini­maal 5 jaar lang de beplan­ting en heeft ze gezorgd voor het ont­werp.

Onge­veer vijf­tien vrij­wil­li­gers gaan woens­dag 13 april om 12.30 uur met plan­ten en strui­ken aan de slag. Ook wet­hou­der Mar­griet de Jager steekt dan de han­den uit de mou­wen en in de aar­de. Het aan­plan­ten van de roton­de door vrij­wil­li­gers is vol­gens haar een mooi voor­beeld van de betrok­ken­heid van inwo­ners bij het groen en hun hulp bij het bin­nen­ha­len van de titel ‘Groenste Stad van Euro­pa’.

Vas­te plan­ten
Het ont­werp voor de roton­de is gemaakt door ont­wer­per Ernst Lohle in opdracht van Groei en Bloei. Het bestaat uit vas­te plan­ten en is een vari­a­tie van kleur, bloei­tijd en hoog­te. Dat geeft niet alleen een mooi plaat­je, het geeft ook een impuls aan de bio­di­ver­si­teit. De beplan­ting is aan­trek­ke­lijk voor vele vogels en insec­ten. Boven­dien is bij de plan­ten­keu­ze geke­ken naar aspec­ten van duur­zaam­heid.

Deven­ter als Groen­ste Stad van Neder­land
Deven­ter is ver­we­ven met groen. Dat zie je aan de stad, de par­ken, het zorg­vul­dig onder­hou­den bui­ten­ge­bied, de aan­dacht voor duur­zaam­heid en natuur­lijk aan de his­to­ri­sche lig­ging mid­den in het Sal­land­se groen en aan de blau­we IJs­sel. Daar­om is Deven­ter ver­ko­zen als Groen­ste Stad van Neder­land.

Bron:
Gemeen­te Deven­ter