Vrien­den Von­del­park done­ren €30.000 voor onder­houd bomen

De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park over­han­dig­de onlangs aan wet­hou­der Joep Blaas van Stads­deel Zuid €30.000. Het geld is inge­za­meld voor het 100-bomen­plan, een actie waar­mee de Vrien­den beeld­be­pa­len­de bomen in het park een lan­ge­re levens­duur wil geven. Vele par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en Vrien­den heb­ben geld gedo­neerd.

Onder de titel ‘100 bomen­plan’ zijn de Vrien­den in 2009 een inza­me­lings­ac­tie begon­nen om de levens­duur van bij­zon­de­re bomen in het park te ver­len­gen. Het stads­deel besteedt hier ook geld aan, maar de ver­e­ni­ging vond het belang­rijk dat er extra bud­get kwam om deze bomen te behou­den. Wet­hou­der Blaas: “Wij zijn zeer inge­no­men met deze dona­tie die wordt besteed aan extra onder­houd van beeld­be­pa­len­de bomen. Het is gewel­dig om te zien dat par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven iede­re keer weer laten zien dat zij  betrok­ken zijn bij het Von­del­park”.

Betrok­ken­heid ver­gro­ten
Het 100-bomen plan is ook de eer­ste stap naar een nieu­we koers die de Vrien­den wil­len inzet­ten, en die als doel heeft de betrok­ken­heid van gebrui­kers en orga­ni­sa­ties rond het Von­del­park te ver­gro­ten. Het Von­del­park is de afge­lo­pen jaren ingrij­pend gere­no­veerd en ligt er, dank­zij de inspan­nin­gen van het stads­deel,  in top­con­di­tie bij. Dat wil­len de Vrien­den graag zo hou­den, dus: hoe zor­gen ze dat het zo blijft ook in tij­den van financiële onze­ker­heid en een over­heid die niet alles alleen kan doen.

Part­ner­schap met diver­se par­tij­en
Voor­zit­ter Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park Muriel Stib­be: “Wat wij als toe­komst­per­spec­tief zien en waar we ons voor gaan inzet­ten is een vorm van part­ner­schap met de over­heid, bur­gers en bedrij­ven. Een bun­de­ling van krach­ten die alle­maal samen wer­ken om gast­heer­schap, gewenst gedrag in het park, rond­lei­din­gen, onder­houd van het park en het finan­cie­ren van kwa­li­teits­ver­be­te­rin­gen voor elkaar te krijgen.”

Voor­beeld Cen­tral Park New York
Een voor­beeld van zo’n part­ner­schap is de ‘Conservancy Cen­tral Park’ in New York, die in samen­wer­king met de gemeen­te een deel van het beheer van het park uit­voert en finan­ciert. De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park  is vol­op bezig met het ont­wik­ke­len van een Amsterdam’s model en is hier­over in over­leg met ver­schil­len­de par­tij­en.

25-jarig bestaan
De over­han­di­ging van de opbrengst van het 100-bomen­plan is de start van de vie­ring van het 25-jarig bestaan van de Vrien­den van het Von­del­park. Een lus­trum­jaar waar­in de Vrien­den vaak van zich zul­len laten horen en bij­zon­de­re acti­vi­tei­ten in en rond­om het park zul­len orga­ni­se­ren.

Bron:
Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park