Voorschoten gaat voor een groene gemeente

Inwoners en bezoekers moeten aan den lijve kunnen ervaren dat Voorschoten een gemeente is met hart voor groen. In de nieuwe groenstructuurvisie maakt de gemeente keuzes over locatie, inrichting, onderhoud en gebruik van de groene gebieden in Voorschoten. De gemeente koestert het groen in combinatie met water als een van de meest karakteristieke kenmerken.

De nieuwe visie heeft tot doel om het groen beter te laten aansluiten op de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Er staat in hoe de rol kan worden versterkt van de fraaie parken, oevers en plantsoenen die Voorschoten rijk is. Dit geldt ook voor het groen in de wijken: de perken en groenstroken.

Bomen planten om beeld te verfraaien
Snoeien langs de oever waardoor een beter zicht ontstaat. Verbeteren van wandelpaden.

Het planten van extra bomen langs lanen om de groene lijn te verlengen en zo het beeld te verfraaien. Dit zijn voorbeelden van richtlijnenom het groen in de toekomst duurzamer te maken. Dit staat in het uitvoeringsprogramma dat bij de groenstructuurvisie hoort. Resultaten hiervan zijn al te zien in Park Adegeest, dat het afgelopen jaar werd opgeknapt.

Groene speelplekken
De groenstructuurvisie vervangt het vorige groenstructuurplan uit de jaren ’90. Onderdeel van de visie is spelen in het groen (deze deelnota is ook op 24 september door de raad vastgesteld). Hierin staat waar gespeeld mag worden en voor welke leeftijd kinderen en jongeren de speelplek is bedoeld.

Wat groen is, moet groen blijven
Om onderscheid te maken in de soorten groen binnen de gemeente is een indeling gemaakt tussen hoofdgroenstructuur en wijkgroenstructuur. Voor beide structuren geldt: wat groen is, moet groen blijven en mag in principe niet worden bebouwd. De gemeenteraad vond dit een van de belangrijkste punten uit de nota en diende in de vergadering een amendement in met het verzoek nog enkele gebieden aan de hoofdgroenstructuur toe te voegen. De kaart van de hoofd- en wijkgroenstructuur is hierop inmiddels aangepast.

Behalve de structuurkaarten is ook een uitgiftekaart groen vastgesteld waarop is te zien is welk groen verkocht kan worden aan burgers van Voorschoten en welk groen er tot het gemeentelijk groen blijft behoren.

Op 24 september 2009 heeft de raad van Voorschoten de groenstructuurvisie vastgesteld. Op verschillende momenten bij de totstandkoming van de visie waren bewoners actief betrokken bij de rol van het groen in hun buurt.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Voorschoten