Voor­scho­ten gaat voor een groe­ne gemeen­te

Inwo­ners en bezoe­kers moe­ten aan den lij­ve kun­nen erva­ren dat Voor­scho­ten een gemeen­te is met hart voor groen. In de nieu­we groen­struc­tuur­vi­sie maakt de gemeen­te keu­zes over loca­tie, inrich­ting, onder­houd en gebruik van de groe­ne gebie­den in Voor­scho­ten. De gemeen­te koes­tert het groen in com­bi­na­tie met water als een van de meest karak­te­ris­tie­ke ken­mer­ken.

De nieu­we visie heeft tot doel om het groen beter te laten aan­slui­ten op de cul­tuur­his­to­ri­sche, land­schap­pe­lij­ke en eco­lo­gi­sche waar­den. Er staat in hoe de rol kan wor­den ver­sterkt van de fraaie par­ken, oevers en plant­soe­nen die Voor­scho­ten rijk is. Dit geldt ook voor het groen in de wij­ken: de per­ken en groen­stro­ken.

Bomen plan­ten om beeld te ver­fraai­en
Snoei­en langs de oever waar­door een beter zicht ont­staat. Ver­be­te­ren van wan­del­pa­den.

Het plan­ten van extra bomen langs lanen om de groe­ne lijn te ver­len­gen en zo het beeld te ver­fraai­en. Dit zijn voor­beel­den van richt­lij­nen­om het groen in de toe­komst duur­za­mer te maken. Dit staat in het uit­voe­rings­pro­gram­ma dat bij de groen­struc­tuur­vi­sie hoort. Resul­ta­ten hier­van zijn al te zien in Park Ade­geest, dat het afge­lo­pen jaar werd opge­knapt.

Groe­ne speel­plek­ken
De groen­struc­tuur­vi­sie ver­vangt het vori­ge groen­struc­tuur­plan uit de jaren ’90. Onder­deel van de visie is spe­len in het groen (deze deel­no­ta is ook op 24 sep­tem­ber door de raad vast­ge­steld). Hier­in staat waar gespeeld mag wor­den en voor wel­ke leef­tijd kin­de­ren en jon­ge­ren de speel­plek is bedoeld.

Wat groen is, moet groen blij­ven
Om onder­scheid te maken in de soor­ten groen bin­nen de gemeen­te is een inde­ling gemaakt tus­sen hoofd­groen­struc­tuur en wijk­groen­struc­tuur. Voor bei­de struc­tu­ren geldt: wat groen is, moet groen blij­ven en mag in prin­ci­pe niet wor­den bebouwd. De gemeen­te­raad vond dit een van de belang­rijk­ste pun­ten uit de nota en dien­de in de ver­ga­de­ring een amen­de­ment in met het ver­zoek nog enke­le gebie­den aan de hoofd­groen­struc­tuur toe te voe­gen. De kaart van de hoofd- en wijk­groen­struc­tuur is hier­op inmid­dels aan­ge­past.

Behal­ve de struc­tuur­kaar­ten is ook een uit­gif­te­kaart groen vast­ge­steld waar­op is te zien is welk groen ver­kocht kan wor­den aan bur­gers van Voor­scho­ten en welk groen er tot het gemeen­te­lijk groen blijft beho­ren.

Op 24 sep­tem­ber 2009 heeft de raad van Voor­scho­ten de groen­struc­tuur­vi­sie vast­ge­steld. Op ver­schil­len­de momen­ten bij de tot­stand­ko­ming van de visie waren bewo­ners actief betrok­ken bij de rol van het groen in hun buurt.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Voor­scho­ten