Voor­ma­lig gevan­ge­nis­com­plex ver­an­derd in een aan­trek­ke­lijk groen leef­ge­bied

Het gevan­ge­nis­com­plex aan de Noordsin­gel in Rot­ter­dam is deze week offi­ci­eel ver­kocht. BAM Woning­bouw Rot­ter­dam en HD Pro­ject­re­a­li­sa­tie zijn de kopers. Zij kie­zen ervoor om van het com­plex een gebied te maken waar de buurt en de wijk het Oude Noor­den ook wat aan heb­ben. Er ligt een plan met wonin­gen, een woon­zorg­com­plex, een stads­tuin met vij­ver en kin­der­speel­plaats, een res­tau­rant en kan­to­ren in de voor­ma­li­ge recht­bank. De gevan­ge­nis sluit in 2014. Dan gaat onder de naam Tuin van Noord de ont­wik­ke­ling van het ter­rein, nieuw­bouw en aan­pak van de bestaan­de gebou­wen begin­nen.

Tuin van Noord gaat uit van de bestaan­de monu­men­ta­le bebou­wing en beperk­te nieuw­bouw. In de gevan­ge­nis­vleu­gels is een woon­ge­meen­schap bedacht met daar­om­heen een groe­ne open­ba­re stads­tuin van onge­veer 25.000 m². Ach­ter het nota­ri­eel archief is het voor­ne­men om een woon­zorg­com­plex te bou­wen. In het archief zelf is een res­tau­rant gewenst. Het voor­ma­li­ge gerechts­ge­bouw aan de Noordsin­gel zal, zoals nu ook het geval is,  voor­al ver­huurd wor­den als kan­to­ren. Er is een plan om de Bur­ge­mees­ter Roos­straat, ook onder­deel van het ont­wik­kel­ge­bied, te reno­ve­ren en op te knap­pen. Meer infor­ma­tie en artist­im­pres­sies over de plan­nen www.tuinvannoord.nl.


 

Ver­koop
Het gevan­ge­nis­com­plex stond sinds sep­tem­ber vorig jaar te koop. Acht­tien par­tij­en heb­ben een plan inge­diend. De plan­nen zijn getoetst door een com­mis­sie van des­kun­di­gen en samen­wer­ken­de par­tij­en, waar­on­der gemeen­te Rot­ter­dam en deel­ge­meen­te Noord. Een bewo­ners­af­vaar­di­ging heeft de plan­nen inge­zien en advies gege­ven aan de deel­ge­meen­te. Vijf plan­nen kwa­men door de kwa­li­teits­toets. Daar­bij werd onder meer geke­ken naar de ste­den­bouw­kun­di­ge en archi­tec­to­ni­sche kwa­li­teit, hoe­veel­heid groen en de omgang met de monu­men­ta­le en his­to­ri­sche waar­de van de gebou­wen. Daar­na gold het hoog­ste bod. De koop is uit­ein­de­lij­ke gegund aan BAM Woning­bouw en HD Pro­ject­re­a­li­sa­tie.  

Hoe gaat het ver­der
De pro­ject­ont­wik­ke­laars gaan nu de plan­nen ver­der uit­wer­ken. Zij zul­len tus­sen­tijds met buurt­be­wo­ners en ande­re belang­heb­ben­den hier­over in gesprek gaan. De gemeen­te Rot­ter­dam werkt aan een nieuw bestem­mings­plan voor dit gebied. Daar­bij hoort een for­meel inspraak­tra­ject waar­over bewo­ners en ande­re belang­heb­ben­den ver­der wor­den geïnformeerd. Per 1 janu­a­ri 2014 gaat de gevan­ge­nis dicht. Het stre­ven is om in 2016 Tuin van Noord op te leve­ren.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.