Vogel­be­scher­ming plaatst groe­ne gevel om bio­di­ver­si­teit te sti­mu­le­ren

Met het plaat­sen van een nest­kast voor de kool­mees is de instal­la­tie van de groe­ne gevel­be­plan­ting op het gebouw van Vogel­be­scher­ming Neder­land een feit. Jip Lou­we Kooi­j­mans van Vogel­be­scher­ming Neder­land: Wij bie­den al een vogel­vrien­de­lij­ke tuin bij ons pand in Zeist. Daar hoort ook een groe­ne gevel die bio­di­ver­si­teit sti­mu­leert bij en dat is nu gere­a­li­seerd. We hopen hier­mee tevens een goed voor­beeld te geven voor huis- en gebouw­ei­ge­na­ren in een sterk ver­steen­de stads­om­ge­ving. Die moge­lijk­he­den wor­den nu nog nau­we­lijks benut.
De ver­ti­ca­le plan­ten­wand heeft een opper­vlak­te van 28 m². Door gebruik te maken plan­ten als klok­jes­bloem, ooi­e­vaars­bek, eik- en tong­va­ren ont­staat een nieu­we leef­om­ge­ving voor aller­lei insec­ten, waar veel vogels van pro­fi­te­ren. Naast voed­sel biedt de wand door het gebruik van geïn­te­greer­de nest­kas­ten ook broed- en schuil­ge­le­gen­heid.
Voor­deel
Jip Lou­we Kooi­j­mans: €œWe laten op deze manier zien dat je geen tuin nodig hebt om een groe­ne omge­ving te cre­ë­ren. Dat is niet alleen goed voor de vogels, maar ook voor de mens. De meer­waar­de van de groe­ne gevel ligt naast de ver­ho­ging van deze ste­de­lij­ke bio­di­ver­si­teit ook in tem­pe­ra­tuur- en geluids­iso­la­tie. Boven­dien vangt de groe­ne gevel fijn stof af waar­door de groe­ne stad een bewe­zen gezon­de­re ver­blijfs­ruim­te wordt voor mens en dier.
Ver­ti­ca­le plan­ten­wand
De Live­Pa­nel is ont­wik­keld door groen­spe­ci­a­list Mobi­la­ne uit Leer­sum. Dit inno­va­tie­ve sys­teem is ver­werk­baar rond deu­ren en ramen en is dak­hel­ling vol­gend. Het geïn­te­greer­de irri­ga­tie­sys­teem zorgt voor water en plan­ten­voe­ding.