Voed­sel­ze­ker­heid door de groe­ne stad

Urban agri­cul­tu­re – land en tuin­bouw bin­nen de stad — leeft in Neder­land. Het levert duur­zaam, gezond en lokaal voed­sel op, maar boven­al kan het wereld­wijd de groei­en­de ste­de­lij­ke bevol­king voe­den. Dit blijkt uit de bevin­din­gen van inter­na­ti­o­na­le experts, die eer­der deze maand over dit onder­werp spra­ken.

Spre­kers ver­te­gen­woor­dig­den het bedrijfs­le­ven, ken­nis­in­stel­lin­gen, non-gou­ver­ne­men­te­le orga­ni­sa­ties (ngo’s) en de over­heid, van zowel wes­ter­se als ont­wik­ke­lings­lan­den. Samen met het publiek bedis­cus­si­eer­den zij de best-prac­ti­ces om loka­le en mon­di­a­le voed­sel­ze­ker­heid en land­bouw­ont­wik­ke­ling te berei­ken.

Lees hier het vol­le­di­ge ver­slag »