Vlaar­din­gen knapt park ’t Nieu­we­lant op

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp vast­ge­steld voor het park ’t Nieu­we­lant: meer licht en lucht, wan­del­pa­den, water­par­tij­en en moge­lijk­he­den voor sport, spel en recre­a­tie. Het wordt een veel­zij­dig park dat een belang­rij­ke bij­dra­ge gaat leve­ren aan het groe­ne karak­ter van de wijk Bab­bers­pol­der-Oost, maar ook aan­trek­ke­lijk is voor men­sen uit ande­re delen van de stad.

Het park vormt de groe­ne buf­fer tus­sen de woon­wijk en de A4 en is hard aan een opknap­beurt toe. Een hoge grond­wa­ter­stand is de hoofd­da­der van de slech­te kwa­li­teit van veel beplan­ting. In afwach­ting van de her­struc­tu­re­ring van de aan­lig­gen­de wijk Bab­bers­pol­der-Oost heeft het beheer van het park eni­ge jaren op een laag pit­je gestaan. Hier­door is het park te vol gegroeid.

Bur­gers betrok­ken bij ont­werp
Bij het maken van het ont­werp was een groep omwo­nen­den en ande­re belang­heb­ben­den betrok­ken. Tij­dens enke­le bij­een­kom­sten in de wijk zijn de ideeën over de inrich­ting van het park bespro­ken en is uit­ein­de­lijk een ont­werp ont­staan.

 

Bomen zijn op kwa­li­teit onder­zocht
Daar­na werd in het wijk­cen­trum een teke­ning van een voor­lo­pig ont­werp aan de wijk­be­wo­ners gepre­sen­teerd en is ieder­een in de gele­gen­heid gesteld te rea­ge­ren op de plan­nen. Ook de Stich­ting Boom­be­houd was nauw betrok­ken. Alle bomen zijn voor­af zorg­vul­dig op kwa­li­teit onder­zocht. Er moe­ten uit­ein­de­lijk flink veel bomen wor­den gekapt. Langs de A4 houdt het park wat wil­de­re begroei­ing. Daar wor­den ook min­der bomen gekapt om ervoor te zor­gen dat het geluid­scherm zo veel moge­lijk uit het zicht blijft. De uit­voe­ring van werk­zaam­he­den start naar ver­wach­ting dit najaar.

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.