Vlaan­de­ren 200.000 bomen rij­ker met Cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’

De meer­ja­ren­cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’, waar­mee het  Bel­gi­sche Natuur­punt eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen wil aan­leg­gen in heel Vlaan­de­ren, ver­loopt zeer suc­ces­vol. Er staan momen­teel al 200.000 bomen op de tel­ler. Dank­zij spon­so­ring van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren kun­nen gron­den aan­ge­kocht wor­den om bos­sen aan te leg­gen. Niet zomaar bos­sen, maar toe­gan­ke­lij­ke natuur­bos­sen.

2011 is het Inter­na­ti­o­naal Jaar van de Bos­sen en naar aan­lei­ding hier­van start­te Natuur­punt haar Cam­pag­ne ‘Bos voor ieder­een’ met als doel nieu­we eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen aan te leg­gen in Vlaan­de­ren. Hier­voor was uiter­aard geld nodig. Als start gaf Natuur­punt 100.000 bomen cadeau uit eigen mid­de­len. Dit aan­tal werd op nau­we­lijks 5 maan­den ver­dub­beld met spon­so­ring van bedrij­ven (60.000 bomen) en par­ti­cu­lie­ren (40.000 bomen).

Ver­schil­len­de plant­lo­ca­ties
De bomen zul­len van­af het najaar van 2011 geplant wor­den in 3 pro­vin­cies op min­stens 5 ver­schil­len­de plant­lo­ca­ties. Er wer­den reeds gron­den aan­ge­kocht en er wordt ver­der gezocht naar nieu­we bos­lo­ca­ties.

 

Dag van de Natuur
De eer­ste gro­te plan­te­ve­ne­men­ten gaan door tij­dens de Dag van de Natuur, op zon­dag 20 novem­ber, in Nin­o­ve en Sint-Kate­lij­ne-Waver.

In Nin­o­ve zal in het nieu­we bos een speel­zo­ne aan­ge­legd wor­den waar kin­de­ren en jon­ge­ren naar har­ten­lust kun­nen ravot­ten. In Sint-Kate­lij­ne-Waver wor­den de relic­ten van het voor­ma­li­ge Waver­woud her­steld.

Cam­pag­ne ‘Bos voor Ieder­een’
Natuur­punt wil ech­ter nog meer hoog­kwa­li­ta­tief bos ver­we­zen­lij­ken in Vlaan­de­ren. Zo gaan ze op zoek naar de ide­a­le loca­ties om een bos aan te leg­gen. Om zoveel moge­lijk men­sen te laten genie­ten van het toe­kom­sti­ge bos, leg­gen ze de nadruk op bos­sen in de buurt van ste­den en gemeen­tes. Tij­dens de cam­pag­ne streeft Natuur­punt naar mul­ti­func­ti­o­ne­le bos­sen met vol­doen­de ruim­te voor zach­te recre­a­tie. Stads­bos­sen in com­bi­na­tie met een speel­zo­ne of een geboor­te­bos­je beho­ren tot de moge­lijk­he­den.

Meer info »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.