VHG geeft rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG heeft onlangs het rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit­ge­bracht, waar­in het belang van het groen cen­traal staat. Aan­ge­zien steeds meer bestuur­ders, bewo­ners, bedrij­ven, cor­po­ra­ties en ont­wik­ke­laars  de meer­waar­de van groen inzien in hun eigen gemeen­te, wijk of pro­ject.

Met de bezui­ni­gings­ron­de op de gemeen­te­be­gro­tin­gen dreigt een ver­scha­ling in de aan­leg en het onder­houd van groen, schrijft de VHG op haar site. Met alle geva­ren voor ver­loe­de­ring, ver­ste­ning en ver­rom­me­ling op de mid­del­lan­ge ter­mijn.

Met de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2010 in zicht zal de bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG daar­om actief het the­ma groen op de poli­tie­ke agen­da zet­ten. 

Inves­te­ren in groen levert op
Groen blijft essen­ti­eel om de kwa­li­teit van de open­ba­re ruim­te te ver­be­te­ren en de ambi­ties voor mili­eu en kli­maat te beha­len.

Inves­te­ren in het groe­ne kapi­taal bin­nen de gemeen­te levert uit­ein­de­lijk veel maat­schap­pe­lijk ren­de­ment op, zo is de bood­schap. De VHG doet dit samen met stra­te­gi­sche part­ners bin­nen groe­ne net­wer­ken zoals het Groen­fo­rum en De Groe­ne Stad.

Bron:
VHG