Ver­nieuw­de boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­bracht

De kwa­li­teits­nor­men Com­mis­sie van de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij (het samen­wer­kings­ver­band van Anthos en NBvB) heeft deze maand een ver­nieuw­de ver­sie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­ge­ven.

In dit boek zijn de alge­meen geac­cep­teer­de en gebruik­te kwa­li­teits­nor­men opge­no­men, waar­mee boom­kwe­kers, han­dels­be­drij­ven en eind­af­ne­mers hun voor­deel kun­nen doen. De nor­men in het boek heb­ben met name betrek­king op plant­goed bos- en haag­plant­soen, hees­ters, coni­fe­ren en laan­bo­men.

Het kwa­li­teits­nor­men­boek maakt deel uit van de Han­dels­voor­waar­den voor de Boom­kwe­ke­rij in Nederland(HBN); de HBN 2008 is er in opge­no­men.

Nieuw
Nieuw in het boek is s de laat­ste ver­sie van de lijst met ent-onder­stam-com­bi­na­ties met kans op onver­e­nig­baar­heid. Ook pro­ject­ont­wik­ke­laars en archi­tec­ten wordt aan­be­vo­len gebruik te maken dit kwa­li­teits­nor­men­boek. Leden van Anthos en NBvB heb­ben een exem­plaar toe­ge­stuurd gekre­gen, maar het boek is ook verb­krijg­baar voor niet leden. Het boek kunt u bestel­len bij de secre­ta­ri­a­ten van Anthos www.anthos.org  of NBvB www.nbvb.nl.