Ver­kie­zing Groe­ne Doe­len Loop 2011: “en de win­naar is……”

Bin­nen­tuin “De nieu­we buren” in Span­gen is de win­naar van de eer­ste Groen Doel ver­kie­zing. Ieder­een kon stem­men via de web­si­te van de Groe­ne Loper. Van de drie geno­mi­neer­de pro­jec­ten kreeg “De nieu­we buren” de mees­te stem­men. De prijs­uit­rei­king is aan­staan­de zater­dag tij­dens de ope­ning van de Groe­ne Loper in Zeven­kamp. 

 â€œDe Nieu­we Buren” krijgt de opbrengst van de spon­sor­ac­tie van de Groe­ne Loper. Daar­naast reikt bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb namens de gemeen­te een extra che­que uit. Stich­ting Limits To Earth (LTE) is één van de spon­sors van de Groe­ne Loper en ver­dub­belt het bedrag van de gemeen­te Rot­ter­dam. Doel van de stich­ting is de bewust­wor­ding over duur­zaam­heid te sti­mu­le­ren. Het blok “De nieu­we buren” in Span­gen is in 2006/2007 gere­no­veerd. De bin­nen­tuin heeft bij de reno­va­tie wei­nig aan­dacht gekre­gen.

Tuin­com­mis­sie
Bestaan­de bomen zijn gekapt en er werd veel ver­har­ding aan­ge­bracht. De tuin is  niet aan­trek­ke­lijk en wordt hier­door wei­nig gebruikt. De bewo­ners wil­len een tuin met ruim­te om te spe­len, te pick­nic­ken, te lezen, kort­om een plek voor ieder­een.
Er is een tuin­com­mis­sie in het leven geroe­pen, die in 2009 een ont­werp gemaakt heeft. Eind 2009 is met gro­te meer­der­heid beslo­ten het plan uit te voe­ren. Met deze prijs komt de aan­trek­ke­lij­ke groe­ne bin­nen­tuin een flin­ke stap dich­ter­bij.

Geno­mi­neer­den
De ove­ri­ge geno­mi­neer­den voor Groen Doel 2011 waren:

Meer infor­ma­tie over de ver­kie­zing én het pro­gram­ma van de Groe­ne Loper op zater­dag 24 sep­tem­ber is te vin­den op www.groeneloper010.nl

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.