Ver­kie­zing ‘Mooiste boom van Til­bur­g’ gestart

Afge­lo­pen week, tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag, start­te de ver­kie­zing van de mooi­ste boom van Til­burg. Stich­ting Stads­bo­men Til­burg orga­ni­seert deze wed­strijd, in samen­wer­king met de gemeen­te.

“We zet­ten ons in voor het behoud van bomen in stad en regi­o”, legt voor­zit­ter Bram van Beur­den van de stich­ting uit. “Bomen dra­gen bij aan de bio­di­ver­si­teit. Zij zui­ve­ren de lucht, zor­gen voor een groen beeld en huis­ves­ten diver­se die­ren en insecten.”

Jury
Van 17 maart tot 30 april kun­nen alle inwo­ners van Til­burg hun favo­rie­te boom aan­mel­den.

Een des­kun­di­ge jury nomi­neert ver­vol­gens de 10 mooi­ste bomen waar­op de bevol­king in mei kan stem­men. Op 28 mei, in de week van de bio­di­ver­si­teit, wordt de win­nen­de boom bekend­ge­maakt. Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Tilburgers.nl