Ver­burg steekt € 3,8 mil­joen extra in groe­ne kracht­wij­ken

Kracht­wij­ken in Alkmaar, Den Haag, Deven­ter, Eind­ho­ven en Gro­nin­gen krij­gen extra geld voor groen in de wijk. Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) onder­te­kent met de gemeen­ten op maan­dag 7 decem­ber in de Haag­se Schil­ders­wijk hier­voor de 5 groen­con­ve­nan­ten.

In totaal maakt minis­ter Ver­burg € 3,8 mil­joen vrij voor meer groen in kracht­wij­ken in de peri­o­de 2010 — 2012. Eind­ho­ven, Den Haag en Gro­nin­gen krij­gen voor deze peri­o­de ieder € 975.000. Deven­ter en Alkmaar € 430.000. Elke wijk heeft haar eigen con­cre­te plan­nen. 

Voor de ande­re kracht­wij­ken heeft minis­ter Ver­burg begin 2009 al € 7,8 mil­joen vrij­ge­maakt. Daar­mee is bij­voor­beeld in Amster­dam-Noord een gro­te natuur­speel­tuin aan­ge­legd. In Utrecht zijn bewo­ners zelf aan de slag bij het beheer van hun bin­nen­tui­nen.

 

Debat ‘Groene wijk, krach­ti­ge wijk’
De bij­een­komst heeft plaats in de Haag­se Schil­ders­wijk, waar het geld inge­zet wordt om het Van der Ven­ne­park groe­ner te maken. De Haag­se wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Bur­ger­schap, Decon­cen­tra­tie, Leef­baar­heid en Media) is gast­heer en bege­leidt de aan­we­zi­gen naar het Van der Ven­ne­park. Daar zet hij samen met minis­ter Ver­burg en wijk­be­wo­ners sym­bo­lisch een boom op. Aan­slui­tend is in het the­a­ter Cul­tu­ra­lis een kort debat, met als the­ma ‘Groe­ne wijk, krach­ti­ge wijk’. Tot slot onder­te­kent de minis­ter, mede namens minis­ter Eber­hard van der Laan voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie (WWI), met de wet­hou­ders de groen­con­ve­nan­ten.

Groe­ne plan­nen per stad
Den Haag: samen met bewo­ners aan de slag
In de Schil­ders­wijk wordt het Van der Ven­ne­park hele­maal opnieuw inge­richt. Het park wordt nu al zeer veel gebruikt door bewo­ners van de wijk. Samen met deze bewo­ners wordt een nieuw ont­werp gemaakt waar­door het park groe­ner, aan­trek­ke­lij­ker en beter te gebrui­ken wordt.

Gro­nin­gen: van len­te­krie­bels naar het groe­ne school­dak
Langs de spoor­lijn in de wijk De Hoog­te wor­den klei­ne stuk­jes groen met elkaar ver­bon­den. In de Kor­re­weg­wijk wor­den (achter)tuinen van onder meer stu­den­ten­hui­zen en stra­ten opge­knapt. Het doel is min­der over­last, meer ‘groe­ne’ tui­nen en kleur­rij­ke buur­ten. Het Borg­plein wordt opnieuw inge­richt als groen hart van de wijk. Er komt meer edu­ca­tie over duur­zaam­heid. Het school­plein Kar­rep­lad krijgt een natuur­lij­ke speel­voor­zie­ning onder meer met via een groen dak. Het pro­ject Klein Maar Fijn onder­steunt bewo­ners bij het creëren van ‘Groen’ in het klein. In het pro­ject Len­te­krie­bels maken bewo­ners in het voor­jaar de straat klaar voor de len­te.

Deven­ter: natuur­speel­plek­ken en groe­ne par­ken
Het venen­plant­soen (bij het Cruijf­f­court) krijgt een face­lift. Er komt een vei­lig, ver­nieuwd en groen park dat beter benut kan wor­den. Ook het Lin­ge­park wordt opge­knapt. Deze keer con­form het ont­werp van de bewo­ners. Op de hoek van de Dou­weler­We­te­ring-Haring­vliet­straat komt een natuur­speel­plek waar kin­de­ren uit de Rivie­ren­wijk avon­tuur­lijk kun­nen spe­len.

Alkmaar: vleer­mui­zen­kel­der en ijs­vo­gel­wand in de avon­tu­ren­heu­vel
In de wijk Over­die wordt het park Oos­ter­hout aan­ge­pakt. Er komt onder meer een avon­tu­ren­heu­vel om op te spe­len, meer water en fiets- en voet­pa­den. De avon­tu­ren­heu­vel krijgt een vleer­mui­zen­kel­der en ijs­vo­gel­wand waar­door het geschikt is voor natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Hier­door biedt het park meer ruim­te voor de jeugd om de spe­len en voor bewo­ners om te recreëren. Voor de wijk Over­die bete­kent het park een ver­bin­ding tus­sen de buur­ten Oud- en Nieuw Over­die en een plek voor ont­moe­ting.

Eind­ho­ven: via trot­se bomen naar het natuur­leer­pad
In de wijk Woen­sel-West wor­den trot­se plek­ken ver­sterkt. Zo krij­gen bij­zon­de­re bomen op het Edison­plein een pro­mi­nen­te plek. De wijk Ben­ne­kel krijgt een nieu­we visie voor de toe­komst, met daar­in bij­voor­beeld de aan­leg van een natuur­leer­pad Gen­ne­per Par­ken, aan­pak van zij­tui­nen en de reno­va­tie van het groe­ne lint Tin­el­straat. In de wijk Door­nak­kers lopen vier ‘groe­ne’ pro­jec­ten die het groen in de wijk ver­ster­ken en spe­len in het groen acti­ve­ren.

Bron:
Minis­te­rie van LNV