Ver­burg geeft €1,8 mil­joen aan loka­le plan­nen voor mooi­er land­schap

De aan­leg van een klom­pen­pad in een bij­zon­der cul­tuur­land­schap, een omme­tje met hon­der­den meters hout­wal­len, een wan­del­rou­te op par­ti­cu­lie­re grond met klap­hek­ken, sloot­plan­ken en vlecht­ha­gen, een struin­pad met knot­bo­men en het her­stel van oude land­schaps­ele­men­ten zoals poe­len en hout­sin­gels. Dit zijn enke­le voor­beel­den van de 35 loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten voor een mooi­er land­schap die dit jaar sub­si­die krij­gen van minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit. De minis­ter onder­steunt de land­schap­on­t­wik­ke­lings­plan­nen van gemeen­ten en par­ti­cu­lie­ren met in totaal €1,8 mil­joen.

Met een spe­ci­aal sub­si­die­pro­gram­ma sti­mu­leert LNV de ont­wik­ke­ling en uit­voe­ring van gemeen­te­lij­ke en regi­o­na­le visies voor de inrich­ting van het bui­ten­ge­bied. Gemeen­ten kun­nen zowel voor de ont­wik­ke­ling van deze visie als voor de uit­voe­ring van hun plan­nen onder­steu­ning vra­gen. Voor­waar­de is dat de regi­o­na­le en loka­le over­he­den ook zelf een financiële bij­dra­ge leve­ren en dat ze de plan­nen samen met boe­ren en bur­gers en loka­le ver­e­ni­gin­gen maken en uit­voe­ren.

Direct aan de slag
Bij de toe­ge­ken­de sub­si­die­aan­vra­gen ligt dit jaar de nadruk op pro­jec­ten waar­bij direct de spa in de grond kan. Het gaat om pro­jec­ten waar­aan boe­ren en men­sen uit de dor­pen actief mee­wer­ken en die borg staan voor een duur­za­me inves­te­ring in het Neder­land­se land­schap. Veel van de plan­nen zijn gericht op de aan­leg of her­stel van wan­del­pa­den, voor zowel de loka­le bevol­king als voor lan­ge afstand­wan­de­laars. De aan­leg van de paden wordt vaak gecom­bi­neerd met het her­stel van karak­te­ris­tie­ke land­schaps­ele­men­ten. 

Bekijk hier het over­zicht van de pro­jec­ten die sub­si­die krij­gen »