Utrecht­se land­schap­pen in boek­vorm samen­ge­vat

Inwo­ners van de pro­vin­cie Utrecht en recre­an­ten die meer wil­len weten over de ver­schil­len­de land­schap­pen in de pro­vin­cie, kun­nen van­af nu de publi­ca­tie Utrecht­se Land­schap­pen raad­ple­gen. In het boek­je Utrecht­se Land­schap­pen wor­den vra­gen beant­woord als: Waar­om is dit land­schap zo open? Hoe is deze heu­vel ont­staan? Wat was deze toren vroe­ger?

In 64 pagina’s is de ont­staans­ge­schie­de­nis van de zes Utrecht­se land­schap­pen Eem­land, het Groe­ne Hart, de Utrecht­se Heu­vel­rug, het Rivie­ren­ge­bied, de Gel­der­se Val­lei en de Water­li­nies opge­te­kend. De pro­vin­cie Utrecht is klein, maar heeft door haar bij­zon­de­re lig­ging prach­ti­ge, afwis­se­len­de land­schap­pen.

Land­schap­pen in stand hou­den
“Ondanks de gro­te druk om hui­zen te bou­wen of bedrij­ven­ter­rei­nen aan te leg­gen, sla­gen we er met elkaar in om deze land­schap­pen in stand te hou­den, of zelfs mooi­er te maken,” zegt gede­pu­teer­de Bart Krol (Ruim­te­lij­ke Ont­wik­ke­ling en Lan­de­lijk Gebied) in het voor­woord. “Gemeen­ten, water­schap­pen, agra­ri­ërs en natuur­be­heer­ders wer­ken hier­in samen, en ook de pro­vin­cie draagt haar steen­tje bij. Dank­zij deze geza­men­lij­ke inspan­ning blij­ven onze land­schap­pen van hoge kwa­li­teit.”

De infor­ma­tie in Utrecht­se Land­schap­pen is afkom­stig uit de Kwa­li­teits­gids Utrecht­se Land­schap­pen, waar­in de pro­vin­cie alle gege­vens over de land­schap­pen –beschrij­ving, geschie­de­nis, bodem, ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den etc. – ver­za­mel­de, met als doel de belang­rijk­ste kwa­li­tei­ten te bescher­men en ver­ster­ken. De kwa­li­teits­gids wordt als richt­snoer en inspi­ra­tie­bron gebruikt door pro­fes­si­o­nals die werk­zaam zijn in het land­schap om plan­nen en pro­jec­ten ver­der te hel­pen. De publi­ca­tie Utrecht­se Land­schap­pen is een selec­tie daar­van, geschikt voor het bre­de publiek.

Meer infor­ma­tie 
De kwa­li­teits­gids vindt u op povincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids. U kunt de publi­ca­tie bestel­len via kwaliteitsgids@provincie-utrecht.nl.