Utrecht inves­teert in 2011 € 4 mil­joen om kwa­li­teit van groen te ver­be­te­ren

De gemeen­te Utrecht ont­wik­kelt de zones langs het Amster­dam-Rijn­ka­naal, de Vecht en de Krom­me Rijn tot ‘groe­ne lin­ten’. Dit zijn ver­bin­din­gen tus­sen het groen in de stad en de groen­ge­bie­den om de stad. De gemeen­te inves­teert in 2011 cir­ca € 4 mil­joen om de kwa­li­teit van het groen in en om de stad te ver­be­te­ren.

Hier­van wordt € 2,2 mil­joen extra inge­zet op het uit­voe­ren van (wijk-) groen­plan­nen en ‘groe­ne lin­ten’ en op een impuls in de hoofd­bo­menstruc­tuur. Het accent van de inves­te­rin­gen ligt op groen­ar­me buur­ten en kracht­wij­ken.

Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma
Dit zijn plan­nen uit het Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma 2011 — 2014, dat gis­te­ren door het col­le­ge is vast­ge­steld. Het pro­gram­ma draagt bij aan de ambi­tie van het col­le­ge om te wer­ken aan een stad waar men­sen kun­nen leven in een gezon­de, groe­ne, scho­ne en vei­li­ge omge­ving.

Wet­hou­der De Rijk: “Het is fijn als ieder­een op een paar hon­derd meter van zijn huis het groen in kan. Als er goe­de plan­nen zijn voor groen in de buurt dan horen we dat graag.”

€400.000 per wijk voor groen­plan­nen
In 2011 rondt de gemeen­te de eer­der aan­ge­hou­den wijk­groen­plan­nen van de wij­ken Noord­oost en Zuid af. Deze plan­nen gaat de gemeen­te samen met bewo­ners ont­wik­ke­len. Daar­na start het uit­voe­ren. De gemeen­te begint dit jaar ook met wijk­groen­plan Noord­west. Voor de uit­voe­ring van de wijk­groen­plan­nen is per wijk ruim € 400.000 beschik­baar.

Ver­be­te­rin­gen aan groen­struc­tu­ren zicht­baar maken
Daar­naast zul­len in 2011 ver­be­te­rin­gen aan ande­re groen­struc­tu­ren in de stad zicht­baar wor­den, zoals het Amster­dam-Rijn­ka­naal Park bij Kana­len­ei­land, het Noord­se park en het Klop­vaart­plant­soen in Over­vecht. Ande­re pro­jec­ten zijn Mar­co Polo­plant­soen in Kana­len­ei­land, de Klop­dijk en de Spoor­strook in Over­vecht, een groe­ne rou­te tus­sen de Lunet­ten, de groe­ne oevers langs de Min­stroom, de aan­leg van een Japan­se heem­tuin in het Maxi­ma­park en het ver­ster­ken van de bomenstruc­tuur onder ande­re in het Wil­hel­mina­park. In de stads­rand gaat het om Ame­l­is­weerd en een fau­nap­as­sa­ge onder de Bilt­se Rading.

Eigen inves­te­rings­geld
Het Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma  wordt jaar­lijks door B&W vast­ge­steld. Het pro­gram­ma bun­delt de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten in de stad die tot doel heb­ben meer groen of kwa­li­ta­tief beter groen te maken. Belang­rijk­ste onder­leg­ger is het Groen­struc­tuur­plan ‘Stad en Land ver­bon­den’, 2007. Dank­zij eigen inves­te­rings­geld lukt het in veel geval­len om cofi­nan­cie­ring voor de pro­jec­ten te orga­ni­se­ren.

Bron:
Gemeen­te Utrecht

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.