Utrecht geeft jaar­lijks €3,56 mil­joen uit voor groen

In 2014 is Utrecht op het gebied van groen een duur­za­me stad, goed onder­hou­den en goed ver­bon­den met de prach­ti­ge en natuur­lij­ke land­schap­pen om de stad heen. Elke Utrech­ter kan op loop­af­stand genie­ten van een park of plant­soen. Om deze doe­len te rea­li­se­ren, is in het nieu­we col­le­ge­pro­gram­ma  het jaar­lijk­se bedrag aan groen bij­ge­steld naar jaar­lijks €3,56 mil­joen.

Kwa­li­teit en bereik­baar­heid zijn kern­be­grip­pen in het col­le­ge­pro­gram­ma ‘Groen, Open en Soci­aal 2010 – 2014’, als het gaat om de ste­de­lij­ke groen­voor­zie­ning. Het groen koes­tert Utrecht als toe­gan­ke­lijk en aan­trek­ke­lijk natuur­ge­bied. De for­ten, de bui­ten­plaat­sen en het lan­de­lijk groen vor­men samen een uit­ge­strekt en op een snel­le en mak­ke­lij­ke manier bereik­baar recre­a­tie­ge­bied, op steen­worp afstand van de stad. In de stad krijgt het groen de komen­de jaren een ver­de­re kwa­li­teits­im­puls, als eer­ste in de na-oor­log­se (kracht)wijken en de wij­ken met wei­nig groen. In het nieuw­ste stads­deel komt het Leid­sche Rijn Park.

Onze bewo­ners, scho­len en onder­ne­mers kun­nen voort­bou­wen op deze gezon­de basis. In de wij­ken vindt de dia­loog plaats wat we met elkaar belang­rijk vin­den, hoe men de wijk groe­ner wil maken, wat men zelf kan doen en wat men van de gemeen­te ver­wacht.

Groen­struc­tuur­plan
In het’Groen­struc­tuur­plan Utrecht, Stad en land ver­bon­den’ (2007) heeft de gemeen­te Utrecht haar groen­be­leid gefor­mu­leerd. Hier­in staat wat Utrecht wil berei­ken met groen in en om de stad. In dit groen­struc­tuur­plan is een over­zicht opge­no­men van de fysie­ke onder­de­len die voor 2030 moe­ten wor­den aan­ge­pakt om de groen­struc­tuur te rea­li­se­ren. Het ‘Groenstructuurplan Utrecht’ is nader uit­ge­werkt in het‘Bomenbeleid’ (mei, 2009) en de ‘Eco­lo­gi­sche Atlas Utrecht’ (plan­ning 2010).

Groen­pro­gram­ma
Het ‘Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma’ (MGP) heeft tot doel de boven­ge­noem­de pri­o­ri­tei­ten van het groen in en om Utrecht tot stand te bren­gen. Hier­toe is jaar­lijks een bud­get van 1,36 mil­joen euro beschik­baar gesteld. Dit bedrag wordt als gevolg van het nieu­we col­le­ge­pro­gram­ma ver­hoogd naar jaar­lijks €2,2 mil­joen (totaal: €3,56 mil­joen euro). Het MGP wordt jaar­lijks vast­ge­steld door het col­le­ge van b&w.

€0,172 mil­joen beschik­baar voor ‘Pro­gram­ma Groe­ne Web’ 
Naast het Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma is jaar­lijks €0,172 mil­joen beschik­baar voor het ‘Pro­gram­ma Groe­ne Web’  ten behoe­ve van pro­jec­ten die eco­lo­gi­sche knel­pun­ten in de groen­struc­tuur ophef­fen en kan­sen voor natuur in de stad ver­gro­ten.

Infor­ma­tie over het gemeen­te­lijk groen­be­heer vindt u hier »

Bron:
Gemeen­te Utrecht