Urk opent natuur­speel­bos

De ope­ning van natuur­speel­bos Urk, die onlangs plaats­vond, werd ver­richt door gede­pu­teer­de Jan-Nico Appel­man en wet­hou­der Geert Post. De kin­de­ren die betrok­ken waren bij het ont­werp moch­ten als eer­ste het speel­bos ont­dek­ken. Het natuur­speel­bos is bedoeld om kin­de­ren in de leef­tijd van 6 tot 12 jaar spe­len­der­wijs met de natuur in aan­ra­king te laten komen. Kin­de­ren kun­nen er hut­ten bou­wen, aan lia­nen slin­ge­ren, door het water spet­te­ren en in bomen klim­men.

Urk opent natuurspeelplaatsKin­de­ren heb­ben steeds min­der erva­rin­gen met de natuur­lij­ke wereld. TV, com­pu­ter­ga­mes en soci­al media bepa­len een steeds gro­ter deel de vrije tijd van de kin­de­ren. De acti­vi­tei­ten die kin­de­ren bui­ten doen zijn voor­al gedis­ci­pli­neerd: sport­clubs, muziek­les, naschool­se opvang en laten wei­nig tot geen ruim­te om vrij te bewe­gen in de natuur­lij­ke omge­ving. Afge­zet tegen de toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king is het logisch dat het voor kin­de­ren een ech­te uit­da­ging is om de speel- en ver­beel­dings­waar­de van natuur te (her)ontdekken.

Rea­li­sa­tie
Dit was voor ini­ti­a­tief­ne­mer Fle­vo-land­schap de reden om een natuur­speel­bos te ont­wik­ke­len.
De rea­li­sa­tie van het natuur­speel­bos is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van de gemeen­te Urk, Water­schap Zui­der­zee­land en Het Fle­vo-land­schap. De finan­cie­ring werd moge­lijk gemaakt door ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, zoals een bij­dra­ge uit de Euro­pe­se sub­si­die en de pro­vin­cie Fle­vo­land. Daar­naast droe­gen de gemeen­te Urk, Water­schap Zui­der­zee­land en de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij een financiële bij­dra­ge.