Uit de as her­re­zen win­kel­cen­trum krijgt groe­ne aan­kle­ding

Vier jaar nadat een brand het win­kel­cen­trum van Bil­gaard in Leeu­war­den gro­ten­deels in de as leg­de, is het bij­na her­steld. Ter­rein­in­rich­ters en hove­niers Fri­sia Ber­gum leg­gen momen­teel de laat­ste hand aan de smaak­vol­le aan­kle­ding met sedum, bomen en speel­plaat­sen. Vol­gens pro­ject­ont­wik­ke­laar Reind Fok­kens was er de cor­po­ra­tie veel aan gele­gen te hel­pen Bil­gaard haar soci­a­le cen­trum terug te geven. ‘We zijn in 2009 gestart met de bouw en nu al zijn we toe aan het sluitstuk.’ Omdat de ver­groe­ning van de stad een van de speer­pun­ten van het gemeen­te­be­stuur is, heeft Woon­Fries­land gemeend op het par­keer­dak een twee­de maai­veld te creëren. ‘Voor de bewo­ners ont­staat zo een intiem eigen wereld­je met wan­del­pa­den, bomen en speel­plaat­sen. De groe­nele­men­ten bie­den een ple­zie­rig aan­zicht, het ver­hoogt de woonkwaliteit.’
Pro­ject­lei­der Klaas Wiersma van Fri­sia Ber­gum spreekt van een mooie klus die goed aan­sluit bij de groei­en­de belang­stel­ling van par­ti­cu­lie­ren en over­he­den voor dak­tui­nen. Bin­nen­kort wordt het sub­straat voor de sedum­be­plan­ting op het dak gebla­zen. In totaal gaat het om 3000 vier­kan­te meter sedum, par­keer­dek en grind­vlak­ken. Ver­der komen er bomen (haag­beu­ken, sier­prui­men en schijn­beu­ken) in for­se plan­ten­bak­ken en twee speel­plaat­sen. De gevels kleu­ren groen door klim­plan­ten. De gemeen­te Leeu­war­den sti­mu­leert de aan­leg van groe­ne daken sinds mei 2009 met een sub­si­die. Op die manier wil de stad de belas­ting van het riool bij zwa­re bui­en die door de ver­snel­de kli­maat­ver­an­de­ring vaker optre­den, ver­min­de­ren. Groe­ne daken maken de stad niet alleen groe­ner en daar­mee fraai­er, ze heb­ben ook posi­tie­ve mili­eu­ef­fec­ten. Door de iso­le­ren­de wer­king van de dak­be­dek­king wordt er op ener­gie bespaard en neemt de levens­duur van het dak toe. De ver­goe­ding bedraagt €25 per vier­kan­te meter dak­op­per­vlak (mini­maal 10 vier­kan­te meter) tot een maxi­mum van €1500.