Turn­hout inves­teert €200.000 in opmaak van groen mas­ter­plan

De stad Turn­hout trekt € 200.000 uit voor de opmaak van een mas­ter­plan voor groen in het noor­den van de stad. Het gaat om de zoge­naam­de ‘groene vin­ger’ tus­sen de toe­kom­sti­ge woon­pro­jec­ten ‘Heizijdse Vel­den’.

In het gebied tus­sen het kanaal, Hei­zij­de, Vel­de­kens­weg en de Fon­tein­straat komen op (lan­ge) ter­mijn drie woon­clus­ters met daar­tus­sen veel groe­ne open ruim­te. “Het is de bedoe­ling dat de groe­ne zones wor­den inge­richt als land­schaps­park”, zegt Ive Van Bou­wel van de dienst ruim­te­lij­ke orde­ning. “Het ont­werp­bu­reau dat we wil­len aan­stel­len moet een mas­ter­plan opma­ken en later even­tu­eel ook ver­der uit­wer­ken. Het park zal waar­schijn­lijk gefa­seerd aan­ge­legd wor­den omdat niet alle woon­clus­ters tege­lijk wor­den gebouwd.”
 

 

 

 


Bron:
Nieuws­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.