Toe­ris­ten­bu­reau zet ‘groene’ aspec­ten van Neder­land in schijn­wer­pers

Het Neder­lands Bureau voor Toe­ris­me & Con­gres­sen (NBTC) lan­ceer­de op 28 febru­a­ri het inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment­jaar ‘Holland Natu­ral­ly… fea­tu­ring Flo­ri­a­de 2012’. Het eve­ne­ment­jaar zet, met de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de in Ven­lo als dra­gend ele­ment, het komen­de jaar de ‘groene’ aspec­ten van Neder­land in de schijn­wer­pers. Het gaat daar­bij om de nati­o­na­le par­ken, nati­o­na­le land­schap­pen en de belang­rijk­ste water­ge­bie­den. Het eve­ne­ment­jaar zal naar ver­wach­ting mini­maal 200.000 extra bui­ten­land­se (verblijfs)toeristen ople­ve­ren.

“Een inter­na­ti­o­naal eve­ne­ment­jaar draagt voor Neder­land bij aan extra bui­ten­land­se toe­ris­ten, extra beste­din­gen, een gro­te­re naams­be­kend­heid en lading voor het merk Hol­land”, aldus Con­rad van Tig­ge­len, direc­teur des­ti­na­tie­mar­ke­ting NBTC. “Nu de sec­to­ren natuur en toe­ris­me bei­de hard getrof­fen wor­den door bezui­ni­gin­gen, is het zaak om (nog) beter in te spe­len op de behoef­ten van de bezoe­ker. Onder het mot­to ‘Holland Natu­ral­ly’ zet­ten wij Neder­land (inter)nationaal op de kaart als aan­trek­ke­lij­ke bestem­ming met een divers, kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig en goed bereik­baar natuuraanbod.” 

Lek­ker weg in de natuur
Er is een inter­na­ti­o­na­le web­si­te ont­wik­keld in het Neder­lands (www.lekkerwegindenatuur.nl), Duits (www.hollandnaturland.de) en Engels (www.hollandnaturally.com). Wereld­wijd voert het NBTC tij­dens het eve­ne­ment­jaar een PR-cam­pag­ne om meer bekend­heid te creëren voor het Neder­land­se natuur­aan­bod. Daar­naast wordt in de buur­lan­den Bel­gië en Duits­land en op de bin­nen­land­se markt een mar­ke­ting­cam­pag­ne ont­wik­keld onder het mot­to ‘actief genie­ten in de natuur’. 

Eco­no­misch belang  
In 2011 brach­ten ruim 2 mil­joen bui­ten­land­se toe­ris­ten een bezoek aan een bos of een natuur­ge­bied en daar­bij besteed­den zij zo’n 580 mil­joen euro. Daar­naast recreëerden er in 2011 bij­na 4 mil­joen Neder­land­se vakan­tie­gan­gers in de Neder­land­se natuur, waar­bij ruim 800 mil­joen euro werd uit­ge­ge­ven. In totaal lever­den deze bin­nen- en bui­ten­land­se toe­ris­ten zo’n 1,3 mil­jard euro op voor de Neder­land­se eco­no­mie. 

Lan­ge­ter­mijn­sa­men­wer­king   
Het eve­ne­ment­jaar is tevens de opmaat voor een struc­tu­re­le samen­wer­king tus­sen toe­ris­me en natuur. 28 febru­a­ri is daar­toe de eer­ste aan­zet gedaan. Met de groot­ste natuur­be­heer­or­ga­ni­sa­ties en toe­ris­tisch recre­a­tie­ve par­tij­en zijn kan­sen voor de (inter)nationale mar­ke­ting van de Neder­land­se natuur bespro­ken. Op basis hier­van wordt een plan uit­ge­werkt met speer­pun­ten op de kor­te ter­mijn.

Bron:
NBTC