Toe­lich­ting op onder­han­de­lings­ak­koord decen­tra­li­sa­tie natuur

Op 20 sep­tem­ber 2011 zijn het rijk en de onder­han­de­lings­de­le­ga­tie van het IPO  (Inter­pro­vin­ci­aal Over­leg) een onder­han­de­lings­ak­koord over­een­ge­ko­men over de decen­tra­li­sa­tie natuur.

In het akkoord is afge­spro­ken dat de pro­vin­cies tot 24 decem­ber 2011 de tijd heb­ben om goed­keu­ring te ver­krij­gen van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. De toe­lich­ting op het onder­han­de­lings­ak­koord geeft ‘artikelsgewijs´ een nade­re toe­lich­ting op het akkoord. Daar­mee heeft ieder­een een zo uni­form moge­lijk uit­leg van het onder­han­de­lings­ak­koord.

Bron:
IPO

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.