Toe­gang tot natuur ver­min­dert depres­sie en obe­si­tas.

Vol­gens een Euro­pees onder­zoek heb­ben men­sen die wonen dicht­bij bomen, in een groe­ne omge­ving een klei­ne­re kans op het krij­gen van obe­si­tas, inac­ti­vi­teit en afhan­ke­lijk­heid van anti­de­pres­si­va. Voor Schot­se man­nen van mid­del­ba­re leef­tijd die wonen in een groe­ne omge­ving ligt het sterf­te­kans 16% lager dan bij hun leef­tijds­ge­no­ten die wonen in ste­de­lij­ke omge­vin­gen zon­der groen. Zwan­ge­re vrou­wen func­ti­o­neer­de beter dank­zij het wonen in een groe­ne omge­ving, ze had­den een lage­re bloed­druk en baar­den gro­te­re baby’s. Vol­gens het onder­zoek zorgt een groe­ne omge­ving boven­dien voor min­der aller­gie­ën, een hoger gevoel van eigen­waar­de en een bete­re men­ta­le gezond­heid.
Het onder­zoek is uit­ge­voerd door elf onder­zoe­kers van het Insti­tu­te for Euro­pean Envi­ron­men­tal Poli­cy (IEEP). In een jaar tijd heb­ben zij meer dan 200 aca­de­mi­sche onder­zoe­ken bestu­deerd. Het gaat om een pri­meur: nooit eer­der is er in het vak­ge­bied van natuur, gezond­heid en wel­zijn een zo groot en breed opge­zet onder­zoek ver­richt. Het onder­zoek is uit­ge­voerd in opdracht van Friends of the Earth Euro­pe.
Vol­gens Rob­bie Bla­ke van Friends of the Earth Euro­pe is het bewijs groot en sterk, dat gemeen­schap­pen en men­sen alleen kun­nen gedij­en als ze toe­gang heb­ben tot de natuur. “We heb­ben alle­maal de natuur nodig in ons leven. Die geeft ons vrij­heid en helpt ons gezond te leven, maar ach­ter­ge­stel­de gemeen­schap­pen zijn rou­ti­ne­ma­tig afge­slo­ten van de natuur in hun omge­ving en dat is ver­stik­kend voor hun wel­zijn.” Dit feno­meen wordt benoemd in ver­schil­len­de arti­ke­len die gebruikt zijn in het onder­zoek. De onder­zoe­kers sig­na­le­ren een onlos­ma­ke­lij­ke band tus­sen ener­zijds maat­schap­pe­lij­ke onge­lijk­heid, zoals onge­lijk­heid in rijk­dom en ander­zijds de mate waar­in bevol­kings­groe­pen toe­gang heb­ben tot de natuur­lij­ke omge­ving.
De direc­teur van IEEP Patrick ten Brink prees Euro­pe­se ste­den zoals Oslo en Vito­ria-Gas­teiz, die stap­pen onder­ne­men om de natuur toe­gan­ke­lijk te maken voor ieder­een. “We moe­ten ons hier­door laten inspi­re­ren en samen­wer­ken, zodat alle Euro­pe­a­nen bin­nen de komen­de tien jaar de natuur bin­nen 300 meter van hun hui­zen heb­ben.”
Uit eer­der Ame­ri­kaans onder­zoek bleek al, dat zie­ken­huis­pa­ti­ën­ten die uit­zicht had­den op bomen van­af hun zie­ken­huis­bed een dag eer­der ont­sla­gen wer­den, dan die zon­der dat uit­zicht.