Tien pro­cent meer groen in ste­de­lijk gebied bespaart € 95 mil­joen op ziek­te­kos­ten

Er kan jaar­lijks € 95 mil­joen bespaard wor­den op ziek­te­kos­ten bij men­sen met depres­sie en angst­stoor­nis­sen als er in ste­de­lij­ke wij­ken in Neder­land tien pro­cent meer groen komt. Met deze bere­ke­ning komt advies­bu­reau KPMG in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, gis­te­ren tij­dens het Neder­lands Con­gres Volks­ge­zond­heid (NCVGZ) op de Amster­dam­se VU.

Dit meldt de gra­tis krant Spits van­daag. “In een groe­ne omge­ving heb­ben men­sen min­der gezond­heids­klach­ten. En groen heeft het meest effect op depres­sie-en angst­klach­ten.” Dit zegt Mirel­la Buur­man, huis­arts en onder­zoek­ster in Die­men-Zuid. “Groen werkt stress­re­du­ce­rend, zoals kij­ken naar natuur, erin lopen en zit­ten. Maar het nodigt ook uit tot bewe­gen, soci­a­le con­tac­ten, en zorgt voor fris­se lucht.” Wordt daar­naast flink bewo­gen in natuur, kan dat het sterf­te­cij­fer met soms wel der­tig pro­cent terug­bren­gen, betoogt de huis­arts.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Spits »

Bron:
Spits