Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel:

  • Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid)
  • Haar­lem
  • Nun­speet
  • Roo­sen­daal
  • Weert

In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud;

  • Ber­g­e­ijk
  • Val­ken­burg (kern Schin op Geul)
  • Some­ren
  • Wier­den
  • Wou­den­berg

Jaar­lijks zijn er maxi­maal 5 ste­den en 5 dor­pen in de strijd
Enten­te Flo­ra­le voor­zit­ter Jaap Spros is ver­heugd dat er ook vol­gend dit jaar weer spra­ke is van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge deel­na­me. “Het enke­le feit van de nomi­na­tie houdt al in dat de deel­ne­men­de gemeen­ten op groen­ge­bied veel te bie­den heb­ben”, aldus Spros.

De win­naars van Goud en bei­de categorieën ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie in 2013. De nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011 werd gewon­nen door de stad Erme­lo en het dorp Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld).

Geen toe­ters en bel­len
Om mee te doen aan de Enten­te Flo­ra­le hoe­ven niet aller­lei bij­zon­de­re inspan­nin­gen te wor­den ver­richt of toe­ters en bel­len uit de kast gehaald. Het gaat de jury om de beoor­de­ling van visie, beleid en de uit­voe­ring daar­van. De jury bestaat uit des­kun­di­gen op het gebied van gemeen­te­lijk groen, land­schaps­ar­chi­tec­tuur, groen­voor­zie­ning, boom­teelt, eco­lo­gie en natuur, recre­a­tie en onder­wijs.

Doel van Enten­te Flo­ra­le
De jaar­lijk­se groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le heeft tot doel om de belang­stel­ling van goe­de groen­voor­zie­nin­gen te sti­mu­le­ren bij de (loka­le) over­heid, het bedrijfs­le­ven en de inwo­ners. Het groen heeft immers een veel gro­ter belang dan alleen het “mooi” zijn. Groen heeft ook een gro­te eco­no­mi­sche waar­de, is goed voor wel­zijn en wel­be­vin­den van de bewo­ners en is ook heel belang­rijk voor de recre­a­tie. Een goed resul­taat in de Enten­te Flo­ra­le is een sterk punt in de city mar­ke­ting, zo is uit voor­gaan­de jaren al geble­ken.