The­ma­num­mer Groen over Uden

Het febru­a­ri num­mer van Groen, vak­blad voor ruim­te in stad en land­schap is geheel gewijd aan Uden, win­naar van Goud in inter­na­ti­o­na­le com­pe­ti­tie 2008. Wet­hou­der Mar­cel Del­hez en bur­ge­mees­ter Joke Ker­sten lei­den het the­ma­num­mer in. “Groenste stad word je niet door veel bomen te plaat­sen, maar door een goe­de invul­ling aan de open­ba­re ruim­te te geven en je stad zo leef­baar te heb­ben en houden.” Aldus Del­hez. Bur­ge­mees­ter Ker­sten geeft aan dat men­sen in Uden niet ver hoe­ven te lopen om in het groen te kun­nen zijn. Bui­ten het groen in de kern is Uden er ook in geslaagd om het groen rond­om de stad te ver­ster­ken, zodat er een groe­ne ruit is ont­staan om Uden.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de pdf van de eer­ste twee pagina’s van dit the­ma­num­mer.
Los­se num­mers kun­nen wor­den besteld door over­ma­king van € 8,50 per stuk op post­gi­ro 4876374 ten name van de Stich­ting Vak­blad Groen in Stad en Land­schap in Hui­zen onder ver­mel­ding van het gewens­te num­mer.

Ook inte­res­sant:
Uden, Enten­te flo­ra­le, groen­com­pe­ti­tie

Bron:
Vak­blad Groen