Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s

Het minis­te­rie van VROM wil voor de ver­ste­de­lij­kings­af­spra­ken zicht heb­ben op de te ver­wach­te, recre­a­tie­ve groen tekor­ten in het jaar 2020. De ana­ly­se die onlangs werd uit­ge­voerd, toont aan dat in tien ste­de­lij­ke regio’s in 2020 spra­ke is van een tekort van meer dan 20% aan ruim­te om te wan­de­len en/of fiet­sen.

Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie kreeg de opdracht om samen met Moti­vac­ti­on de kwan­ti­ta­tie­ve en kwa­li­ta­tie­ve tekor­ten in 20 ste­de­lij­ke regio’s in beeld te bren­gen. Het onder­zoek is inmid­dels ver gevor­derd. Naar ver­wach­ting wordt het rap­port eind okto­ber gepu­bli­ceerd.

Wan­de­len en fiet­sen
Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie bracht in het onder­zoek de vraag naar en het aan­bod van groe­ne ruim­te in beeld met het Beleids­on­der­steu­nend Recre­a­tie Ana­ly­se Model (BRAM). Dit deden ze voor wan­de­len en fiet­sen in de ste­de­lij­ke regio’s. 

Bevol­kings­ont­wik­ke­lin­gen en de aan­leg van groe­ne gebie­den tot 2020 wer­den in deze ana­ly­se mee­ge­no­men. Op basis van deze ana­ly­se is nu bekend in wel­ke regio’s in 2020 kwan­ti­ta­tie­ve groen tekor­ten zijn.

Ver­vol­gens werd onder­zocht in hoe­ver­re er kwa­li­ta­tie­ve tekor­ten zijn. Ofwel: sluit het bestaan­de en geplan­de groen aan bij de vraag? Hier­bij werd geke­ken naar zowel naar de acti­vi­tei­ten van recre­an­ten als naar de motie­ven van men­sen om het groen te bezoe­ken.

Dui­zen­den ha bos aan­leg­gen
Dit bete­kent dat er op de norm­dag (de 5e druk­ste dag van het jaar) geen ruim­te is voor één vijf­de of meer van de inwo­ners die wil gaan wan­de­len of fiet­sen. Voor de Rand­ste­de­lij­ke regio’s loopt dit zelfs op tot 40 à 70%. Vele dui­zen­den hec­ta­res bos moe­ten wor­den aan­ge­legd om de model­ma­ti­ge tekor­ten voor 2020 com­pleet terug te bren­gen.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie