Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s

Het ministerie van VROM wil voor de verstedelijkingsafspraken zicht hebben op de te verwachte, recreatieve groen tekorten in het jaar 2020. De analyse die onlangs werd uitgevoerd, toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen.

Het Kenniscentrum Recreatie kreeg de opdracht om samen met Motivaction de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in 20 stedelijke regio’s in beeld te brengen. Het onderzoek is inmiddels ver gevorderd. Naar verwachting wordt het rapport eind oktober gepubliceerd.

Wandelen en fietsen
Het Kenniscentrum Recreatie bracht in het onderzoek de vraag naar en het aanbod van groene ruimte in beeld met het Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM). Dit deden ze voor wandelen en fietsen in de stedelijke regio’s. 

Bevolkingsontwikkelingen en de aanleg van groene gebieden tot 2020 werden in deze analyse meegenomen. Op basis van deze analyse is nu bekend in welke regio’s in 2020 kwantitatieve groen tekorten zijn.

Vervolgens werd onderzocht in hoeverre er kwalitatieve tekorten zijn. Ofwel: sluit het bestaande en geplande groen aan bij de vraag? Hierbij werd gekeken naar zowel naar de activiteiten van recreanten als naar de motieven van mensen om het groen te bezoeken.

Duizenden ha bos aanleggen
Dit betekent dat er op de normdag (de 5e drukste dag van het jaar) geen ruimte is voor één vijfde of meer van de inwoners die wil gaan wandelen of fietsen. Voor de Randstedelijke regio’s loopt dit zelfs op tot 40 à 70%. Vele duizenden hectares bos moeten worden aangelegd om de modelmatige tekorten voor 2020 compleet terug te brengen.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Kenniscentrum Recreatie