Te voet groen Rot­ter­dam ont­dek­ken

Op 24 sep­tem­ber 2011 rolt Rot­ter­dam de Groe­ne Loper uit met een tocht van 30 km dwars door onont­dekt groen in de stad. De Groe­ne Loper loopt van het Wol­lef­op­pen­groen in Zeven­kamp naar de Tui­nen aan de Maas.

De Groe­ne Loper is een eve­ne­ment waar stads­land­bouw, tui­nie­ren, duur­zaam­heid en natuur samen­ko­men. De tocht loopt door Prins Alexan­der, Hil­le­gers­berg-Schie­broek, Over­schie en Delfts­ha­ven. In deze deel­ge­meen­ten zijn op 24 sep­tem­ber ook slen­ter­rou­tes, dat zijn kor­te rou­tes langs groe­ne hot­s­pots en event­plei­nen: van stads­land­bouw naar groe­ne speel­tuin, via de culi­cult-pick­nick naar de val­ke­nier op Zes­tien­ho­ven.

Groen Doel
Ieder­een die mee­loopt draagt bij aan een goed groen doel: een groen school­plein, klim­bo­men, een nieu­we speel­der­nis of een  krui­den­tuin bij een bejaar­den­cen­trum. De opbrengst van de Groe­ne Loper wordt gebruikt om een nieuw groen doel te finan­cie­ren

 

Net­werk-wan­de­len
Onder­ne­mers en bedrij­ven kun­nen zich aan­mel­den voor Het Nieu­we Wan­de­len, de net­werk-wan­de­ling. Deel­ne­mers maken een pro­fiel aan en wor­den voor 5 km gekop­peld aan een ande­re wan­de­laar. Lopend is er tijd en aan­dacht om elkaar te leren ken­nen en wie weet ont­staan daar wel de mooi­ste ideeën voor de toe­komst!

Rot­ter­dam telt veel bomen
Rot­ter­dam heeft de mees­te bomen van de gro­te ste­den. Per inwo­ner staat er min­stens één boom in de stad en er komen er steeds meer bij. In 2010 won Rot­ter­dam zil­ver op de Enten­te Flo­ra­le van­we­ge ver­ras­send veel groen. Ken­mer­kend voor de groen­ge­bie­den in de stad zijn de diver­si­teit, kwan­ti­teit en kwa­li­teit ervan.

Beeld­vor­ming
Rot­ter­dam staat bekend als zake­lij­ke ste­ni­ge stad. Toch is het één van de meest groe­ne ste­den van Neder­land. De Groe­ne Loper draagt bij aan een groe­ner beeld van Rot­ter­dam, door de stad te ont­dek­ken en door warm te lopen voor meer groen.

Orga­ni­sa­tie
De Groe­ne Loper is een ini­ti­a­tief van 100% Feld­kamp en Plant Publi­ci­ty Hol­land en wordt uit­ge­voerd door stich­ting Lek­ker Groen. De Groe­ne Loper wordt mede moge­lijk gemaakt door de gemeen­te Rot­ter­dam, Rabo­bank, Woon­stad, nota­ris­kan­toor Van Spreeu­wel en CARENZA, bureau voor on- en offli­ne com­mu­ni­ca­tie.

Deel­ne­mers kun­nen zich van­af half juli inschrij­ven »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.