Sym­po­si­um: ‘Vrijetijdslandschappen op nieu­we gronden!’

De Neder­lan­der recreëert het liefst in het groen. Hier­voor zijn wan­del- en fiets­pa­den nodig en zwem­plas­sen, speel­vel­den, rui­ter­pa­den en ande­re recre­a­tie­voor­zie­nin­gen. Rond de gro­te ste­den is er ech­ter een groot tekort. Tot voor kort was de aan­leg en het beheer van recre­a­tie voor­zie­nin­gen van­zelf­spre­kend in han­den van de over­heid en de ter­rein­be­he­ren­de orga­ni­sa­ties.

Maar door bezui­ni­gin­gen en ande­re maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen is het recre­a­tie­veld in ver­an­de­ring. Kan het mis­schien anders? Kun­nen onder­ne­mers en ande­re grond­ei­ge­na­ren geza­men­lijk zor­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne vrije­tijds­om­ge­ving?

Goe­de voor­beel­den
In Neder­land zijn al veel voor­beel­den dat het anders kan. Er zijn publie­ke recre­a­tie­voor­zie­nin­gen door onder­ne­mers opge­zet, recre­an­ten die hun eigen rol op pak­ken en er zijn ver­an­de­rin­gen in land­schap­pen die inte­res­sant zijn voor zowel recre­an­ten als de bestaan­de eige­na­ren van de (agra­ri­sche) grond.

Voor­beel­den:

  • De gemeen­te Heer­hugo­waard die 1,5 mio bespaart door publie­ke recre­a­tie samen met de agra­ri­sche sec­tor te orga­ni­se­ren.
  • Inwo­ners die geza­men­lijk hun eigen recre­a­tie orga­ni­se­ren in groen­do­mein ’t Was­ven.
  • Nieu­we finan­cie­rings­vor­men, zoals ‘crowdfunding’ bij klein Mariëndaal.
  • En inven­tie­ve agrariërs die met een com­bi­na­tie van tal­rij­ke func­ties het land­schap ver­rij­ken.

De ini­ti­a­tief­ne­mers, Bureau Bui­ten, Ter­ra Incog­ni­ta, ANWB, Tas­kfor­ce Mul­ti­func­ti­o­ne­le Land­bouw, nodi­gen u uit om met ons deze uit­da­ging aan te gaan en geza­men­lijk na te den­ken over nieu­we kan­sen voor vrije­tijds­land­schap­pen, los van de oude kaders. Laten we met nieu­we ogen kij­ken naar recre­a­tie op het plat­te­land rond de ste­den.

Down­load de uit­no­di­ging »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.