Sym­po­si­um ‘Vegetatie’ op Bouw­Rai Vege­ta­tie in gebouw­de omge­ving van esthe­tisch naar func­ti­o­neel

Groe­ne daken of gevels, meer groen in gebou­wen. Vrij­wel nie­mand is daar op tegen, want groen ver­hoogt het aan­zien, de esthe­ti­sche waar­de, van onze leef­om­ge­ving. Maar in wel­ke mate draagt groen in de gebouw­de omge­ving bij aan bij­voor­beeld water­ber­ging of het redu­ce­ren van fijn­stof? Kun­nen we die bij­dra­ge kwan­ti­fi­ce­ren? Voor het ant­woord op deze vraag nodi­gen SBR en VHG (de Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners) u van har­te uit voor het sym­po­si­um ‘Vegetatie in de gebouw­de omge­ving: van esthe­tisch naar func­ti­o­neel’ op 1–4‑2008.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Link hier voor meer infor­ma­tie over dit sym­po­si­um

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, dak­be­groei­ing, gevel­be­groei­ing

Bron:
SBR
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners