Sub­si­die voor ‘groene’ monu­men­ten

Staats­se­cre­ta­ris Van Bijs­ter­veldt maakt het eige­na­ren van zoge­he­ten ‘groene’ monu­men­ten moge­lijk sub­si­die te krij­gen voor de instand­hou­ding van hun bezit.

Het is voor het eerst dat er geld beschik­baar komt voor tui­nen en par­ken van monu­men­ta­le bui­ten­plaat­sen, villa’s en kloos­ters, en voor stads­par­ken en begraaf­plaat­sen.

Om de groe­ne monu­men­ten ook onder de bestaan­de instand­hou­dings­re­ge­ling te laten val­len, voegt Van Bijs­ter­veldt 4 mil­joen euro toe aan deze pot. Het extra geld komt boven­op de 47 mil­joen euro die al beschik­baar was.

Tot dus­ver was dit geld alleen voor ‘rode’ — gebouw­de – monu­men­ten. Het nieu­we bedrag – 51 mil­joen — wordt ver­deeld op volg­or­de van bin­nen­komst van de aan­vra­gen: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Aan­mer­king komen voor sub­si­die
Eige­na­ren van groe­ne monu­men­ten die ook in aan­mer­king wil­len komen voor een sub­si­die moe­ten bij de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed (RCE) een instand­hou­dings­plan voor zes jaar indie­nen. Ze kun­nen 40 tot 60 pro­cent van de kos­ten ver­goed krij­gen, voor het ove­ri­ge draai­en ze zelf op. Aan­vra­gen kun­nen van­af 1 april wor­den inge­diend.

Er zijn onge­veer 1300 groe­ne monu­men­ten in Neder­land.

Bron:
Minis­te­rie van Onder­wijs, Cul­tuur en Weten­schap