Sub­si­die ‘Miljoen voor Groen’ van start in Den Haag

In de gemeen­te Den Haag is weer een nieu­we aan­vraag­ron­de inge­gaan voor ‘Mil­joen voor Groen’, een sub­si­die van de gemeen­te om de stad groe­ner te maken. Bewo­ners kun­nen een aan­vraag indie­nen voor beter en mooi­er groen voor hun buurt of tuin. Een gra­tis boom voor in de voor­tuin is ook moge­lijk.

Het stads­be­stuur hoopt op die manier de stad groe­ner te krij­gen en de rio­len te ont­zien. “Veel men­sen heb­ben hun voor­tuin bete­geld, waar­door het regen­wa­ter direct in de rio­len terecht­komt. Wan­neer je een boom plant, kan het water mak­ke­lij­ker via de grond weg­lo­pen”, aldus een woord­voer­ster van de gemeen­te in de Tele­graaf.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Den Haag
Tele­graaf