Struc­tuur­vi­sie Amers­foort: ‘meer ruim­te voor het ver­bin­den van gro­te groen­ge­bie­den’

Amers­foort wil de ambi­tie waar­ma­ken om een vita­le en duur­za­me stad te zijn met een cen­trum­func­tie voor de regio. In de basis­rich­ting voor de Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030 doet het col­le­ge voor­stel­len aan de gemeen­te­raad, zoals bij­voor­beeld meer ruim­te voor het ver­bin­den van de gro­te groen­ge­bie­den in de stad.

De basis­rich­ting voor de struc­tuur­vi­sie is tot stand geko­men in samen­spraak met de bre­de par­ti­ci­pa­tie­groep en is geba­seerd op de ambi­ties die de raad eer­der vast­stel­de. Die rich­ting bestaat uit de ste­de­lij­ke opga­ven die Amers­foort heeft: het ver­ster­ken van groe­ne ver­bin­din­gen in de stad en met het bui­ten­ge­bied; het ver­be­te­ren van de bereik­baar­heid voor open­baar ver­voer, fiets en auto in samen­hang met de ver­be­te­ring van de open­ba­re ruim­te; meer (regi­o­na­le) voor­zie­nin­gen en ste­de­lij­ke woon- en werk­mi­li­eus in en rond­om het Stads­hart; inten­si­ve­ren van de ste­de­lij­ke knoop­pun­ten (meer wonin­gen en werk­ge­le­gen­heid rond­om de sta­ti­ons) en behou­den van de karak­te­ris­tiek van de ver­schil­len­de Amers­foort­se wij­ken en werk­lo­ca­ties.

 


Ruim­te­lij­ke toe­komst van de stad
“De Struc­tuur­vi­sie mondt uit in een stip aan de hori­zon: een beeld van de ruim­te­lij­ke toe­komst van onze stad. Aller­lei ini­ti­a­tie­ven uit de stad toet­sen we in de toe­komst aan de gewens­te rich­ting. De Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030 is daar­mee een ont­wer­pop­ga­ve voor ieder­een die wil mee­bou­wen aan het Amers­foort van 2030”, zegt wet­hou­der Mir­jam Baren­dregt (ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling). “Het is zaak de ster­ke struc­tuur­be­pa­len­de ele­men­ten in onze stad te benut­ten en ver­der te ver­ster­ken, zoals het spoor, de Eem en het groen in en om de stad.”

Gro­te groen­ge­bie­den
De voor­ge­stel­de rich­ting biedt bij­voor­beeld meer ruim­te voor het ver­bin­den van de gro­te groen­ge­bie­den in de stad met het bui­ten­ge­bied zoals Park Randen­broek met Hei­li­gen­berg en De Scham­mer.

Vol­le­di­ge bericht ‘Voor­stel voor basis­rich­ting Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030’ »

Bron:
Gemeen­te Amers­foort

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.