Storm­baan aan­ge­legd voor kin­de­ren in Van Gog­h­park

Mid­den in het Theo van Gog­h­park op IJburg in Amster­dam is een storm­baan aan­ge­legd waar­op kin­de­ren zich kun­nen uit­le­ven. Afge­lo­pen zomer wer­den al drie ande­re speel­plek­ken aan­ge­legd aan de ran­den van het park.

Afge­lo­pen woens­dag wer­den de speel­voor­zie­nin­gen geo­pend door stads­deel­wet­hou­der Open­ba­re Ruim­te Nevin Özütok.

Groe­ne speel­plek aan­ge­legd
Afge­lo­pen zomer zijn er op de school­plei­nen van de basis­scho­len Later­na Magi­ca en Het Podi­um nieu­we speel­toe­stel­len geplaatst. De twee school­plei­nen lig­gen aan de rand van het park en wor­den na school­tijd gebruikt als open­ba­re speel­plek­ken voor kin­de­ren van 4 tot 12 jaar. Bij Ome­ga, een dag­op­vang voor meer­vou­dig gehan­di­cap­te kin­de­ren in de zuid­oost­hoek van het park, is een groe­ne speel­plek aan­ge­legd, omringd door een haag. Deze ‘Hagen­ka­mer’ is bedoeld voor kin­de­ren van 0 tot 6 jaar.


Kin­de­ren betrok­ken bij ont­werp
Kin­de­ren, omwo­nen­den, de scho­len en het kin­der­dag­ver­blijf heb­ben inten­sief mee­ge­dacht over de ont­wer­pen van de speel­plek­ken. In de Hagen­ka­mer is een water­speel­plek die gebruikt kan wor­den door kin­de­ren in een rol­stoel en er staan kleu­ri­ge en geu­ren­de plan­ten waar de kin­de­ren van kun­nen genie­ten.

Storm­baan
Mid­den in het park is een avon­tuur­lij­ke Storm­baan geplaatst. Dit is het resul­taat van een bur­ger­ini­ti­a­tief uit 2009 om op IJburg een speel­tuin te rea­li­se­ren. In navol­ging van het bur­ger­ini­ti­a­tief zijn drie speel­tuin­bou­wers gevraagd een ont­werp voor een speel­toe­stel te maken. De kin­de­ren van IJburg, hun ouders en ove­ri­ge buurt­be­wo­ners moch­ten kie­zen welk ont­werp het zou wor­den. In totaal heb­ben 636 kin­de­ren 430 vol­was­se­nen hun stem uit­ge­bracht. De Storm­baan kreeg ruim 60% van de stem­men.

Bron:
Dichtbij.nl/amsterdam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.