Sti­mu­leer groen onder­ne­mer­schap

De Raad voor het Lan­de­lijk Gebied con­sta­teert dat veel rap­por­ten en onder­zoe­ken de waar­de van groen onder­schrij­ven. Ook zijn er veel goe­de plan­nen voor uit­brei­ding en bescher­ming van natuur en land­schap. Maar ana­ly­ses en rap­por­ten laten ook steeds weer zien dat de rea­li­sa­tie van groen ach­ter­blijft bij de ambi­ties. Dit is het gevolg van de lage pri­o­ri­teit van groen op de (loka­le) poli­tie­ke agen­da en de gerin­ge opbrengst­po­ten­tie. Maar er zijn ook voor­beel­den van suc­ces­vol­le arran­ge­men­ten voor de ont­wik­ke­ling en het beheer van groen in de woon­om­ge­ving. Het blijkt dat groen juist wél suc­ces­vol tot stand kan komen met inbreng van pri­va­te par­tij­en en betrok­ken­heid van bur­gers. De raad heeft de rand­voor­waar­den voor die suc­ces­sen bestu­deerd en beschre­ven in het advies ‘ondernemend in groen’. Dit advies is aan­ge­bo­den aan minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het advies

Ook inte­res­sant:
Pracht­wij­ken, bur­ger­par­ti­ci­pa­tie

Bron:
Raad voor het Lan­de­lijk Gebied