Stich­ting De Groe­ne Stad con­sta­teert gro­te eens­ge­zind­heid in Twee­de Kamer

Meer groen voor­komt hit­te­stress in ste­den…
De opwar­ming van onze ste­den – hit­te­stress – was dins­dag­avond 5 sep­tem­ber aan­lei­ding voor een debat in de Twee­de Kamer. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu werd gecon­fron­teerd met een onge­kend eens­ge­zin­de Kamer: meer groen in de stad is één van de belang­rijk­ste oplos­sin­gen voor dit en ande­re pro­ble­men zoals water­over­last die voort­ko­men uit kli­maat­ver­an­de­ring. Stich­ting De Groe­ne Stad is blij met de door de Twee­de Kamer uit­ge­spro­ken steun voor haar werk. De afge­lo­pen drie jaar voer­de DGS een bewust­wor­dings­cam­pag­ne. Daar­in stond de belang­rij­ke rol die ver­groe­ning kan spe­len bij het opvan­gen van de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, cen­traal.
Ini­ti­a­tief­ne­mer van het debat was Stien­tje van Veld­ho­ven (D66). Zij noem­de als actu­e­le voor­beel­den van mon­di­a­le kli­maat­ver­an­de­ring de ramp­za­li­ge over­stro­min­gen in De Ver­e­nig­de Sta­ten en Azië. Ze stel­de dat we in Neder­land maat­re­ge­len moe­ten tref­fen om voor­be­reid te zijn op de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Vol­gens het KNMI komt hevi­ge neer­slag veel vaker voor dan vroe­ger. Ook lucht­ver­vui­ling, opwar­ming- en fijn­stof­pro­ble­men in onze ste­den han­gen samen met kli­maat­ver­an­de­ring. Van Veld­ho­ven con­clu­deer­de dat uit­brei­ding van het groen essen­ti­eel is voor een kli­maat­be­sten­di­ge, duur­za­me stad. Groen ver­be­tert het mili­eu, zorgt voor min­der lucht­ver­vui­ling, zorgt voor water­ber­ging, dempt geluids­hin­der en brengt ver­koe­ling.
Rem­co Dijkstra van de VVD bena­drukt dat ste­den leef­baar moe­ten blij­ven en moe­ten wer­ken aan het ver­gro­ten van de bewust­wor­ding van het belang van groen. Lam­mert van Raan van de PvD bena­druk­te dat te vaak ver­keer­de pri­o­ri­tei­ten ver­groe­ning in de weg staan.
Cem Lacin van de SP gaf aan dat tegels ver­van­gen moe­ten wor­den door groen. Ten­slot­te betoog­de Suzan­ne Krö­ger van Groen Links dat par­keer­ter­rei­nen, sport­vel­den, school­plei­nen, daken en gevels alle­maal veel groe­ner zou­den kun­nen wor­den gemaakt. Vol­gens haar zou het Rijks­vast­goed­be­drijf het goe­de voor­beeld moe­ten geven.
Gro­te eens­ge­zind­heid in de Twee­de Kamer dus over het belang van een Groe­ne Stad. In een aan­tal moties werd de urgen­tie van meer groen in de stad, groe­ne daken en gevels onder­streept.
Staats­e­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma van IenM gaf aan dat het Del­ta­plan Ruim­te­lij­ke Adap­tie en de Nati­o­na­le Kli­maat­stra­te­gie (NAS) eraan moe­ten bij­dra­gen aan een gro­te­re kli­maat­be­sten­dig­heid van Neder­land. Ze onder­streep­te de rele­van­tie van deze plan­nen en bena­druk­te het belang van voort­gang.
Wat betreft de bewust­wor­ding van het belang van ver­groe­ning van ste­den speelt stich­ting De Groe­ne Stad een belang­rij­ke rol. De Groe­ne Stad geeft al jaren voor­lich­ting, belicht suc­ces­vol­le prak­tijk­voor­beel­den en deelt nieuw weten­schap­pe­lijk inzich­ten met beleids­ma­kers, poli­ti­ci en bestuur­ders. De Groe­ne Stad sti­mu­leert op deze manier een gro­te­re, effec­tie­ve inzet van groen in onze ste­den. Zie hier­voor onze web­si­te www.degroenestad.nl of volg ons op Facebook https://www.facebook.com/degroenestad/