Start­schot voor aan­leg natuur­tuin in Roo­sen­daal

Wet­hou­der Toi­ne Theu­nis (Beheer Open­ba­re Ruim­te) van de gemeen­te Roo­sen­daal heeft vrij­dag samen met leer­lin­gen van basis­school Het Talent in de wijk Lang­donk het start­sein gege­ven voor de aan­leg van een natuur­tuin met vijf the­ma­ge­bie­den.

Deze natuur­tuin ont­staat van­uit de Groen­vi­sie en behelst een stuk grond van onge­veer 10.000 m² rond­om de basis­school. Dit gebied zal vol­gend jaar ook deel uit­ma­ken van de jaar­lijk­se groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. 

Deel­ne­mers 2012
Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel:

 • Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid)
 • Haar­lem
 • Nun­speet
 • Roo­sen­daal
 • Weert
   

In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud;

 • Ber­g­e­ijk
 • Val­ken­burg (kern Schin op Geul)
 • Some­ren
 • Wier­den
 • Wou­den­berg

Bron:
Inter­net­bo­de