Start her­aan­plant bomen Bijl­mer­park

Het nieu­we Bijl­mer­park begint zicht­baar te wor­den. De basis voor het natuur­park ligt er, zoals de wan­del­pa­den en de sport- en spel­voor­zie­nin­gen. De komen­de tijd wordt het groen aan­ge­plant.

Op zater­dag 21 novem­ber start dan ook de aan­plant van nieu­we bomen in het Bijl­mer­park. Stads­kro­niek­schrij­ver Frenk der Neder­lan­den plant samen met por­te­feuil­le­hou­ders Els Ver­donk en Emi­le Jaensch een gro­te Liba­non ceder. Daar­na plant een groep kin­de­ren nog eens ruim 24 mag­no­li­a’s.

Afwis­se­lend park
Por­te­feuil­le­hou­der Els Ver­donk: “Samen met de bomen die we kon­den hand­ha­ven, zorgt de aan­plant van deze nieu­we bomen straks voor een afwis­se­lend park. Het Bijl­mer­park opent in de loop van 2010 weer haar poor­ten voor het publiek.”

 

Bijl­mer­park wordt aan­trek­ke­lij­ke plek
Por­te­feuil­le­hou­der Emi­le Jaensch kijkt daar naar uit: “Binnenkort is het Bijl­mer­park een aan­trek­ke­lij­ke plek waar men­sen graag naar toe gaan om te ont­span­nen, te spor­ten en/of acti­vi­tei­ten te bezoe­ken. Of om te ver­po­zen in het groen.”

Bron:
Stads­deel Amster­dam Zuid­oost