Start aan­leg tui­nen Rijks­mu­se­um

In navol­ging van de gebou­wen van het Rijks­mu­se­um is er onlangs ook gestart met de aan­leg van de tuin van het ver­nieuw­de muse­um. De oude for­me­le tuin wordt op basis van het oor­spron­ke­lij­ke plan omge­to­verd in een groe­ne bui­ten­zaal van wereld­klas­se. De nieu­we tuin is ont­wor­pen met het gedach­te­goed van Cuy­pers naar de wen­sen van deze tijd.

De aan­leg zal eind febru­a­ri 2013 wor­den vol­tooid. 13 april 2013 wordt het ver­nieuw­de Rijks­mu­se­um geo­pend en van­af 14 april zijn tuin en muse­um te bewon­de­ren voor publiek.

Een groe­ne bui­ten­zaal van wereld­klas­se
De tuin kent een monu­men­ta­le basis aan­ge­vuld met een eigen­tijds beplan­tings­plan. Het ont­werp zorgt ervoor dat gebouw en tuin een een­heid vor­men. Met wis­se­len­de beel­den­ten­toon­stel­lin­gen en een groei­en­de col­lec­tie bij­zon­de­re plan­ten ont­staat een leven­di­ge open­ba­re bui­ten­zaal voor zowel bezoe­kers als bewo­ners van de stad Amster­dam. Door de tuin te gebrui­ken als expo­si­tie­ruim­te ont­staat een unie­ke ver­bin­ding waar­in kunst en natuur elkaar ont­moe­ten. Een bij­zon­der rust­punt mid­den in een druk­ke wereld­stad.

Com­plexe uit­da­ging
Met in totaal 15.000 m² aan te leg­gen tuin, een hyper­mo­dern bere­ge­nings­sys­teem, 126 nieuw aan te plan­ten bomen, 2 vol­le­dig geau­to­ma­ti­seer­de vij­vers, 2500 m² dak­tuin, 150.000 bloem­bol­len en 4500 m² plant­vak­ken, bin­nen een tijds­be­stek van zes maan­den, mid­den in een wereld­stad Amster­dam vormt dit pro­ject een abso­lu­te uit­da­ging.