Start aan­leg eer­ste gro­te water­plein in Rot­ter­dam

De offi­ci­ë­le start van het eer­ste mul­ti­func­ti­o­ne­le water­plein ter wereld, op het Ben­them­p­lein in Rot­ter­dam-Noord, vond onlangs plaats. “Het Ben­them­p­lein wordt omge­vormd tot een kleur­rijk plein met veel ruim­te voor urban acti­vi­tei­ten, groen en water.”
Naast een ver­diep­te zit­plek, krijgt het plein een ska­te­bas­sin en een ver­diept sport­veld. Tij­dens extre­me­re regen­bui­en zor­gen deze boven­grond­se bas­sins dat de stra­ten niet over­stro­men. De aan­leg van dit boven­grond­se water­plein mid­den in Rot­ter­dam is een wereld­pri­meur.
Hef­ti­ge regen­bui­en
Hoog­heem­raad Chris van der Vel­den (Schie­land en de Krim­pe­ner­waard): “Het kli­maat ver­an­dert en dat bete­kent onder ande­re dat we steeds hef­ti­ger regen­bui­en zien. Zo hef­tig, dat het riool het vele water niet tege­lijk kan ver­wer­ken.” Zon­der maat­re­ge­len bete­kent dat veel water­over­last, voor­al in ste­den met veel gebou­wen en bestra­ting.
8.500 bad­kui­pen vol
Door de vele bestra­ting in de stad kan het water vaak een kant op: naar het riool. “In Rot­ter­dam heb­ben wij een inno­va­tief con­cept ont­wik­keld waar­mee we maar liefst 1.700 kubie­ke meter water kun­nen vast­hou­den.” Dat zijn 8.500 bad­kui­pen vol water. Daar­door hou­den de bewo­ners van de Agnie­se­buurt de voe­ten mak­ke­lij­ker droog en beschik­ken zij over een prach­tig plein. Het con­cept water­plein is een Rot­ter­dam­se oplos­sing en is bedacht door ste­den­bouw­kun­di­ge Flo­ri­an Boer van DE URBANISTEN en archi­tect Mar­co Ver­meu­len.
Mul­ti­func­ti­o­neel plein
Het Ben­them­p­lein was een nog­al vlak, onaan­trek­ke­lijk plein inge­klemd tus­sen school­ge­bou­wen en wonin­gen. Por­te­feuil­le­hou­der Nils Bernd­sen (deel­ge­meen­te Noord): “De stu­den­ten van het Zad­ki­ne heb­ben ons gevraagd of het plein mis­schien aan­trek­ke­lij­ker kon wor­den. We heb­ben echt de tijd geno­men om met bewo­ners en ande­re gebrui­kers van het plein te kij­ken waar zij nou behoef­te aan had­den.” Dat lever­de een ont­werp op waar­in ruim­te is om te ont­span­nen en te spe­len, met een ver­diept zit­ge­deel­te, een ska­te­bas­sin en een sport­veld. “Het plein krijgt nu echt een eigen gezicht, waar­mee we ieder­een een groot ple­zier zul­len doen.”
Eco­no­misch sterk
Steeds meer ste­den zijn zich ervan bewust dat er ande­re moge­lijk­he­den zijn om water­over­last in dicht ste­de­lijk gebied op te los­sen. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len (duur­zaam, bin­nen­stad en bui­ten­ruim­te): “Het Rot­ter­dam­se Ben­them­p­lein is het eer­ste groot­scha­li­ge water­plein van de wereld: een inno­va­tie­ve Rot­ter­dam­se oplos­sing voor tij­de­lij­ke water­over­last in ste­de­lijk gebied en daar­mee een inspi­re­rend voor­beeld voor ande­re ste­den. Het Ben­them­p­lein wordt omge­vormd tot een kleur­rijk plein met veel ruim­te voor urban acti­vi­tei­ten, groen en water. Zo dra­gen ook water­plei­nen bij aan een groen, gezond, kli­maat­be­sten­dig, aan­trek­ke­lijk en eco­no­misch sterk Rot­ter­dam.”
Bekijk de ani­ma­tie
Ople­ve­ring van het plein wordt ver­wacht rond sep­tem­ber 2013.
Bron:
Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve (RCI)