Stads­rand­ge­bie­den belang­rijk voor natuur

Het groen in de stads­ran­den kan een nog belang­rij­ke­re rol spe­len voor de natuur dan nu al het geval is. Dit is één van de con­clu­sies van de afge­lo­pen Groe­ne Pei­ler van de Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Zuid-Hol­land (NMZH). Om de bete­ke­nis van de gebie­den rond de stad voor de bio­di­ver­si­teit te ver­gro­ten is een goe­de inrich­ting en een goed beheer onmis­baar.

Uit de pei­ling bleek dat bij­na negen­tig pro­cent van de res­pon­den­ten van mening is dat het Rijk en de pro­vin­cie meer geld beschik­baar moet stel­len. Opval­lend is dat ruim zeven­tig pro­cent van de onder­vraag­den vin­den dat ook bedrij­ven moe­ten inves­te­ren in een groe­ne woon­om­ge­ving voor hun werk­ne­mers. Dat er van de natuur in de buurt van ste­den veel gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit de ant­woor­den die men gaf op de vraag “in hoe­ver­re maken uw fami­lie en vrien­den gebruik van de natuur?” Ruim zeven­tig pro­cent van de men­sen geeft aan dat de mees­te men­sen naar de nabije natuur gaan om te genie­ten van de flo­ra en fau­na en om te recre­ë­ren.

Enquê­te­pa­nel
De Groe­ne Pei­ler is het onli­ne enquê­te­pa­nel van de Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Zuid-Hol­land. Vier­maal per jaar wordt er door de NMZH een pei­ling ver­stuurd. Aan de pei­ling “Natuur in de buurt van de stad?” heb­ben 206 Zuid-Hol­land­se bewo­ners mee­ge­daan.

Bron:
Mili­eu­fe­de­ra­tie