Stads­be­stuur Bil­zen wil €27 mil­joen inves­te­ren in De Groe­ne Stad

Het col­le­ge van de Bel­gi­sche plaats Bil­zen wil in het jaar­ac­tie­plan inzet­ten op een groe­ne stad en voor­ziet het €27 mil­joen aan inves­te­rin­gen. “Op het vlak van open­ba­re wer­ken en infra­struc­tuur zet­ten we in 2011 extra in op het onder­houd van de wegen, gebou­wen en groen. We mik­ken op het con­cept ‘De Groe­ne Stad’.

Met het pro­ject ‘laanbomen’ en de inrich­ting van onze stads­par­ken, zoals de par­ken Petry, Haff­mans en Edel­hof, wil­len we de groe­ne long in onze stad ver­ster­ken”, aldus bur­ge­mees­ter Sau­wens.

 

 

 

 

 

 

Bron:
HBVL