Stad moet ver­rom­me­ling tegen­gaan

In 2040 is de Rand­stad nog vol­ler dan nu en zijn de file- en afwa­te­rings­pro­ble­men gro­ter. “Als we hier dan nog steeds wil­len kun­nen leven, moe­ten we nu plan­nen maken,” zegt minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer (Mili­eu). Begin sep­tem­ber pre­sen­teer­de het kabi­net zijn visie op de toe­komst van het gebied. Er zijn een half mil­joen extra wonin­gen nodig, maar het kabi­net wil niet dat de Rand­stad één gro­te woon­wijk wordt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel Ver­sche­nen in het AD

Ook inte­res­sant:
Rand­stad, ver­rom­me­ling

Bron:
AD