Staats­se­cre­ta­ris Ats­ma: “Stop het bete­ge­len van tui­nen”

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Mili­eu) wil dat Neder­lan­ders stop­pen met het bete­ge­len van tui­nen. De CDA’er windt zich enorm op over het ver­dwij­nen van tui­nen met plan­ten, omdat het vol­gens hem slecht is voor de ’biodiversiteit’ en ’waterhuishouding’. „In veel ste­den kan het water geen kant meer op”, zegt Ats­ma in het Bra­bants Dag­blad.

De staats­se­cre­ta­ris, die ver­ant­woor­de­lijk is voor het mili­eu­be­leid, meent dat tuin­be­zit­ters te wei­nig reke­ning hou­den met de geo­gra­fi­sche lig­ging van Neder­land. „Iedereen denkt, dat water vindt zijn weg wel. Maar we leven in een del­ta, daar moet je meer dan elders reke­ning mee hou­den. Een groe­ne tuin pro­du­ceert zuur­stof, zorgt voor flo­ra en fau­na, en zorgt ervoor dat het water weg kan lopen.” Ats­ma wil dat iede­re bur­ger zijn steen­tje bij­draagt.

Bron:
Bra­bants Dag­blad