Staats­se­cra­ta­ris Henk Ble­ker: “Groen is je geld meer dan waar­d”

“Een groe­ne stad, dat is natuur­lijk een stad met een ster­ke eco­no­mie. Klan­ten vin­den groen aan­trek­ke­lijk. Een huis of loca­tie in een groe­ne omge­ving is flink meer waard. En wie dacht dat dit alleen voor mid­del­gro­te kan­to­ren geldt, heeft het mis. Mul­ti­na­ti­o­nals vin­den dit heel belangrijk.”

Dit zegt staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van eco­no­mi­sche zaken, land­bouw en inno­va­tie in een inter­view met Groen en de Stad.

Groen is het geld meer dan waard
“Gelukkig zien bestuur­ders, bedrij­ven en bewo­ners van ste­den zelf hoe belang­rijk natuur en groen in en om de stad is. Voor groen krijg je veel meer terug. Groen is je geld meer dan waard. Ik vind het fan­tas­tisch om te zien dat dit zo wordt opgepakt.”

Trots op groe­ne ste­den
Ble­ker laat weten trots te zijn op onze groe­ne ste­den. “Nederlandse ste­den zijn niet voor niets drie jaar ach­ter elkaar win­naar gewor­den in de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie om de groen­ste Euro­pe­se stad. In 2009 was het Arn­hem, in 2010 Vlaar­din­gen en dit jaar Deventer.”

Inter­na­ti­o­naal
In het inter­view geeft Ble­ker aan het groen ook in het bui­ten­land onder de aan­dacht te bren­gen. “Bij han­dels­mis­sies wijs ik moge­lij­ke part­ners graag op inte­res­san­te ideeën rond groen in de steden.”

‘Behoud en ont­wik­ke­ling van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving’
Gis­te­ren­mid­dag werd tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Sterke stad, groe­ne stad’ in Amers­foort de inten­tie­ver­kla­ring ‘Behoud en ont­wik­ke­ling van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving’ gete­kend tus­sen het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), Nicis Insti­tu­te, Ver­e­ni­ging van Neder­land­se gemeen­ten en Enten­te Flo­ra­le. Het doel van deze ver­kla­ring is om de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van groen de komen­de jaren ste­vig op de agen­da te zet­ten.

Bron:
Nieuws­brief Groen en de Stad, novem­ber 2011

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.