Sport- en spe­les­pla­na­de in ver­nieuwd Bijl­mer­park geo­pend

De sport- en spe­les­pla­na­de in het ver­nieuw­de Bijl­mer­park is onlangs geo­pend. Deze omvang­rij­ke speel­tuin voor alle leef­tij­den is ont­wor­pen door land­schaps­ar­chi­tect Marie-Lau­re Hoe­de­ma­kers in samen­wer­king met  Car­ve. Deze sculp­tu­ra­le speel­tuin bestaat uit een speel­strip met een mul­ti­func­ti­o­neel bouw­werk als start­punt, een ska­te­park en een water- en zand­speel­tuin. Ideeën van meer dan 300 kin­de­ren uit het stads­deel Zuid­oost lagen ten grond­slag aan het ont­werp. 

Kin­de­ren van aller­lei scho­len en jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­ties uit het stads­deel Zuid­oost maak­ten pos­ters en pre­sen­ta­ties over wat zij wil­len doen in het Bijl­mer­park. Met deze infor­ma­tie is het pro­gram­ma van eisen voor het ont­werp van de sport- en spe­les­pla­na­de opge­steld. Naast een breed aan­bod aan spe­laan­lei­din­gen vroe­gen kin­de­ren van alle leef­tij­den naar een scho­ne en vei­li­ge speel­plek waar acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd wor­den en je naar het toi­let kunt. In een bouw­werk dat het begin van de spe­les­pla­na­de mar­keert zijn daar­om een beheer­ders­ruim­te, kas­ten voor de naschool­se opvang en toi­let­ten opge­no­men.

Sport- en spe­les­pla­na­de cen­traal in park
De sport- en spe­les­pla­na­de ligt cen­traal in het park  als een by-pass van de hoofd­rou­te: het rond­je park. Een ver­hard mul­ti­sport­veld maakt bal­spe­len jaar­rond moge­lijk en de bal­len­van­gers zijn tevens klim­wand.  Een serie gele fra­mes en een fel­ro­ze val­vloer maken het speel­veld, touw­brug­gen, uit­kijk­to­ren en het schom­mel­veld tot één speel­strip. Deze strip ligt aan de voet van twee glooi­en­de groe­ne heu­vels met bomen. In de ene heu­vel is een voor Neder­land unie­ke dub­be­le bowl ver­zon­ken waar­door de wan­de­laar de bmx’ers en ska­ters door de lucht ziet vlie­gen nog voor­dat hij de ska­te­pool ziet. Op de top van de ande­re  heu­vel ligt de water- en zand­speel­tuin; een kleur­rijk sawa­land­schap voor de jong­ste kin­de­ren met zand­bak­ken en water­spui­ters. 

Uniek ska­te­park rij­ker
“Met de bowl met trans­fer in com­bi­na­tie met enor­me stairs en banks is Amster­dam weer een uniek ska­te­park rij­ker. Bmx’ers en ska­ters van hein­de en ver­re heb­ben het ska­te­park al ver­kend. Juist door de com­bi­na­tie en het aan­bod voor een heel breed leef­tijds­spec­trum zal deze speel­plek een trek­ker wor­den voor de hele stad”, aldus Car­ve.

Marie-Lau­re Hoe­de­ma­kers zegt over het ont­werp: “Door de vorm en plaat­sing van de ver­schil­len­de spel­lo­ca­ties is er samen­hang maar kun­nen kin­de­ren tege­lij­ker­tijd bin­nen hun eigen leef­tijds­groep spe­len. Die samen­hang geldt ook met betrek­king tot de rest van het Bijl­mer­park. De spe­les­pla­na­de is door haar lig­ging en door­dat de onder­de­len zich als eiland­jes ten opzich­te van elkaar bevin­den vol­le­dig inge­bed in het park.”

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.