Spe­len in het groen Effec­ten van een bezoek aan een natuur­speel­tuin op het speel­ge­drag, de licha­me­lij­ke acti­vi­teit, de con­cen­tra­tie en de stem­ming van kin­de­ren

In het veld­ex­pe­ri­ment is het speel­ge­drag van een klas school­kin­de­ren (7–9 jaar) uit Sliedrecht in een natuur­lij­ke speel­tuin (De Woes­te Wei­de) en een niet-natuur­lij­ke speelom­ge­ving (Sport­hal De Stop) met elkaar ver­ge­le­ken. Tij­dens het spe­len is elk kind indi­vi­du­eel geob­ser­veerd aan de hand van Play Obser­va­ti­on Sca­le van Rubin (2001). Tevens werd er tij­dens het spe­len de licha­me­lij­ke acti­vi­teit van de kin­de­ren geme­ten met behulp van stap­pen­tel­lers. Voor en na het spe­len zijn de kin­de­ren getest op hun con­cen­tra­tie en stem­ming. De resul­ta­ten laten zien dat het speel­ge­drag in de natuur­lij­ke omge­ving meer geva­ri­eerd was dan in de niet-natuur­lij­ke omge­ving. Ook werd in de natuur­lij­ke omge­ving meer dra­ma­tisch, explo­ra­tief en con­struc­tief speel­ge­drag geob­ser­veerd.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port (Alter­ra Rap­port 1600)
Down­load hier de samen­vat­ting

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, natuur­speel­tuin

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR (A.E. van den Berg, R. Koe­nis, M.M.H.E. van den Berg)