Speel­bo­men

Als het aan kin­de­ren ligt is iede­re boom een speel­boom. Er valt bij iede­re boom wel iets te zien, te voe­len, te sjor­ren of te klim­men. Een boom biedt ein­de­loos ver­maak. Psy­cho­lo­gen, fysi­o­lo­gen en peda­go­gen zijn er na onder­zoe­ken over eens dat voor de gees­te­lij­ke en licha­me­lij­ke ont­wik­ke­ling van een kind de natuur moei­lijk is te ver­van­gen. Deze natuur ligt voor ieder kind bin­nen hand­be­reik wan­neer hun ouders en de ont­wer­pers en de beheer­ders van de open­ba­re ruim­te ook in iede­re boom een speel­boom zou­den zien. Veel recent ver­sche­nen boe­ken geven ant­woord op de vraag waar­om spe­len in de natuur belang­rijk is. Hier wordt inge­gaan op de vraag hoe we de natuur bereik­baar maken voor ieder kind. Het hui­di­ge speel­be­leid heeft meer met beleid te maken dan spe­len.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Bomen­nieuws zomer 2008

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, vei­lig­heid

Bron:
Bomenstich­ting